Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Διοικητική Επιτροπή ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) συστήνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εurobank.

Ο ρόλος της Διοικητικής Επιτροπής ESG

 

Η Διοικητική Επιτροπή ESG έχει θεσμοθετηθεί με σκοπό να:

  • Παρέχει στρατηγική κατεύθυνση σε πρωτοβουλίες ESG.
  • Εξετάζει την Στρατηγική ESG.
  • Ενσωματώνει τα στοιχεία της Στρατηγικής ESG στο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας.
  • Εξετάζει την πρόοδο των στόχων απόδοσης ESG.
  • Εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των σχετιζόμενων με ESG πολιτικών, σύμφωνα με εποπτικές απαιτήσεις και εθελοντικές δεσμεύσεις.

Η Διοικητική Επιτροπή ESG συγκαλείται τέσσερις φορές το χρόνο και/ή κατά περίσταση όταν χρειαστεί. Ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα, ενδέχεται να προσκληθούν άλλοι εργαζόμενοι της Τράπεζας, όπως κρίνεται σκόπιμο.

Εκλογή και θητεία Μελών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ορίζει τα Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής ESG.