Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GDPR - Προσωπικά Δεδομένα

GDPR - Προσωπικά Δεδομένα

Προτεραιότητα
στην ενημέρωσή σας
Προστασία
των προσωπικών δεδομένων σας
Διαφάνεια
στην επικοινωνία μας
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019  και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης/λήψης προσφοράς για τη χορήγηση προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με την Τράπεζα, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων, συνεργασιών και συναλλαγών με την Τράπεζα, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα, η παρούσα ενημέρωση αφορά, ενδεικτικά: ενεργούς, υποψήφιους και πρώην πελάτες, πρόσωπα που έχουν παράσχει εγγύηση ή ασφάλεια υπέρ των ως άνω προσώπων, εν γένει συναλλασσόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες  της Τράπεζας, ομολογιούχους δανειστές, πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων ή οντοτήτων, τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα με τους ανωτέρω (ενδεικτικά: πληρεξούσιους, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, εργαζoμένους τους/συνεργάτες, μετόχους, αντισυμβαλλόμενους/συναλλασσόμενους πελατών, όπου απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών λ.χ. πληρωτές ή δικαιούχους σε συναλλαγές υπηρεσιών πληρωμών, μέλη οικογένειας, δικηγόρους, αντικλήτους κ.λπ.). Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις (ενδεικτικά: σε περιπτώσεις επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, cookies, δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου (σήμερα www.eurobank.gr), συστημάτων βιντεοσκόπησης, τήρησης βιβλίου επισκεπτών, εφαρμογών της Τράπεζας, αποκλειστικά αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων κ.λπ.).

 

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021 και βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.eurobank.gr και διατίθεται σε έντυπη μορφή και από τα καταστήματά της.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ το έντυπο