Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

doValue GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (‘Οθωνος 8, Τ.Κ. 10557), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 (στο εξής η Τράπεζα), στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεών της από κάθε είδους δάνεια ή/και πιστώσεις (συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών καρτών) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 («Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»), μεταβίβασε την 21.12.2020 (στο εξής Ημερομηνία Μεταβίβασης) στην εταιρεία ειδικού σκοπού «ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Fourth Floor, 3 George's Dock, IFSC, Δουβλίνο 1) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742 (στο εξής η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) τις απαιτήσεις της από τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της με αριθμό 523/22.12.2020 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, που έχει καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο 11 και με α.α. 470 (στο εξής οι Απαιτήσεις). Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (στο εξής ο Διαχειριστής), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο Διαχειριστής έχει την έδρα του στο Μοσχάτο Αττικής (Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, T.K. 18346) και είναι εταιρεία διαχείρισης του ν. 4354/2015, που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση 220/1/13.03.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 880/16.03.2017). Περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρίσθηκε την ως άνω Ημερομηνία Μεταβίβασης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμό 272/14.07.2020 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων (στον τόμο 11, αρ. 220). Τέλος, επισημαίνεται πως, στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης, οι Απαιτήσεις δύνανται στο μέλλον να αναμεταβιβάζονται από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα, καθώς και να μεταβιβάζονται εκ νέου από την Τράπεζα στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης. Σε περίπτωση αναμεταβίβασης των Απαιτήσεων στην Τράπεζα από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η Τράπεζα ενδέχεται να αναθέσει τη διαχείρισή τους στο Διαχειριστή, σύμφωνα με τα αρ. 1 και 2 του ν. 4354/2015, ως ισχύει. Σε περίπτωση που στη συνέχεια η Τράπεζα προβεί σε εκ νέου μεταβίβασή τους στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, η διαχείριση των Απαιτήσεων θα διενεργείται από τον Διαχειριστή, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω και επιπροσθέτως των ατομικών επιστολών που έχουν σταλεί σε δανειολήπτες και εγγυητές των Απαιτήσεων, η Τράπεζα, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ο Διαχειριστής ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (στο εξής τα Προσωπικά Δεδομένα) διαβιβάσθηκαν από την Τράπεζα στο Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων.

Αναφορικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της μεταβίβασης των Απαιτήσεων λόγω τιτλοποίησης σημειώνεται, συμπληρωματικά προς την ενημέρωση της Τράπεζας μέσω του Εντύπου Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (https://www.eurobank.gr/el/gdpr-prosopika-dedomena) ότι διαβιβάστηκαν μόνο τα αναγκαία Προσωπικά Δεδομένα προς το σκοπό της μεταβίβασης και διαχείρισης των Απαιτήσεων (ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, αριθμός και στοιχεία δανειακής σύμβασης/δανειακού λογαριασμού, ποσό δανείου, τυχόν εξασφαλίσεις, χρεωστικό υπόλοιπο, καταβολές κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της σύμβασης μεταβίβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ο Διαχειριστής, καθένας ενεργώντας αυτοτελώς, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον άλλο τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το Διαχειριστή μπορείτε να αντλείτε από το «Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της doValue Greece σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία» αυτού, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση (http://www.dovaluegreece.gr/el/oroi/gdpr-prosopika-dedomena). Στο μέτρο και στο βαθμό που η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού προβαίνει σε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, αναλυτική ενημέρωση για την εν λόγω επεξεργασία μπορείτε να αντλείτε από το έντυπο «ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - Πολιτική Εμπιστευτικότητας» της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, που βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στη διεύθυνση (www.dovaluegreece.gr/el/oroi/gdpr-enimerosi-foreon-apaitiseon).

Μετά τη μεταβίβαση των Απαιτήσεων, τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το ν. 4624/2019 για την εφαρμογή του, σε σχέση με την παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων του Διαχειριστή, εγγράφως στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, T.K. 18346 Μοσχάτο, Αττική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dovaluegreece@dovaluegreece.gr, η οποία θα επιλαμβάνεται των σχετικών αιτημάτων ενεργώντας και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διαχειριστή, εγγράφως στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, T.K. 18346 Μοσχάτο, Αττική ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@dovaluegreece.gr.