Πιστοποιημένοι Υπάλληλοι για Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση υπ’ αριθμ. 4/709/3.4.2015 της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1781/19.08.2015), προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες οφείλουν να κατέχουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.

Η Τράπεζα Eurobank, μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της, διανέμει τόσο τα επενδυτικά προϊόντα και παρέχει όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά από στελέχη που κατέχουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, το οποίο έχουν λάβει είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι, ειδικότερα για συναλλαγές επί παραγώγων προϊόντων, η πιστοποίηση καταλληλότητας μπορεί να παρέχεται και από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με την ως άνω απόφαση. 

Οι επενδυτικές υπηρεσίες όπως ορίζονται στον ν. 3606/2007, οι οποίες δύνανται να παρέχονται από πιστοποιημένα στελέχη της  Τράπεζας κατ’ αναλογία με την παρεχόμενη Πιστοποίηση Καταλληλότητας, είναι οι ακόλουθες:

(α1) Λήψη και Διαβίβαση εντολών καθώς και Εκτέλεση εντολών  (κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηματαγοράς)

(α2) Λήψη και Διαβίβαση εντολών καθώς και Εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα

(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών (κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηματαγοράς)

(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών (παράγωγα προϊόντα)

(γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων

(δ) ‘Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης

(ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων  οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

(στ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών

(στ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων προϊόντων

Σημείωση :  Η καταλληλότητα των προσώπων παροχής ορισμένων υπηρεσιών μπορεί να καλύπτεται από πιστοποιητικό επόμενης κατηγορίας, π.χ ενδεικτικά το πιστοποιητικό (δ) καλύπτει τα πιστοποιητικά (α1), (α2),(β1), (β), (γ) και (ε), το πιστοποιητικό (α2) καλύπτει τα πιστοποιητικά (α1) και (ε) κλπ.

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκάστοτε παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες προωθούνται από πρόσωπα με την αντίστοιχη επαγγελματική καταλληλότητα κάθε υπηρεσίας. Μπορείτε να  αναζητήσετε  τo ονομαστικό αρχείο των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολούνται στην Τράπεζα Eurobank, στην πιο κάτω ενότητα:

Κατάλογος υπαλλήλων Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. με πιστοποίηση καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών