Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – Common Reporting Standard, CRS) του ΟΟΣΑ που έχει επιβληθεί στην Ευρώπη, αλλά και τον νόμο για τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για τις ΗΠΑ, πρέπει να συμπληρώσετε έντυπα για να επιβεβαιώσετε τη φορολογική κατοικία σας.

Σχετικά με το CRS

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS) που έχει εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (DAC2) και σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που έχουν υπογράψει πολυμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων.

Σχετικά με τον FATCA

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για αμερικανούς πολίτες με εισοδήματα σε χώρες εκτός ΗΠΑ.