Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σχετικά με το CRS (Common Reporting Standard)

Σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS) του ΟΟΣΑ που έχει επιβληθεί στην Ευρώπη, πρέπει να συμπληρώσετε έντυπα για να επιβεβαιώσετε τη φορολογική κατοικία σας.

Βρείτε πιο κάτω σχετικές πληροφορίες για το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS) που έχει εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (DAC2) και σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που έχουν υπογράψει πολυμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων.

Σχετικά με τον FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Σύμφωνα με τον νόμο για τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για τις ΗΠΑ, πρέπει να συμπληρώσετε έντυπα για να επιβεβαιώσετε τη φορολογική κατοικία σας.

Βρείτε πιο κάτω σχετικές πληροφορίες για τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για Αμερικανούς πολίτες με εισοδήματα σε χώρες εκτός ΗΠΑ.

Σχετικά με το DAC6 (Directive on Administrative Cooperation)

Βρείτε πιο κάτω σχετικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.4170/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4714/2020, ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2018/822 (ευρέως γνωστή ως DAC6):

Ρητά διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται μόνο προς ενημέρωσή σας και τίποτα εκ των ανωτέρω δε θα πρέπει να νοείται ως φορολογική, νομική, λογιστική ή άλλου είδους συμβουλή. Γενικότερα, υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα δεν παρέχει φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές σε πελάτες της ή επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου, οι οποίοι και θα πρέπει να απευθύνονται σχετικά στους προσωπικούς τους επαγγελματίες και εξειδικευμένους συμβούλους (λ.χ. φορολογικούς συμβούλους / δικηγόρους / λογιστές κ.λπ.). Η Τράπεζα, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν αναλαμβάνει ευθύνη ούτε εγγυάται την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα και το χρονικά επίκαιρο των ανωτέρω πληροφοριών.