Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης της Eurobank διασφαλίζει ότι λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Τη σχεδιάσαμε με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές αειφορίας. Την υλοποιούμε σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς μας.

Καθημερινή λειτουργία

Στην καθημερινή λειτουργία της Eurobank θέτουμε συγκεκριμένους στόχους αειφορίας. Αυτοί μας καθοδηγούν να:

 • Αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους που χρειαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο.

 • Ελαχιστοποιούμε την παραγωγή αποβλήτων.

 • Προλαμβάνουμε τη ρύπανση.

 • Περιορίζουμε την κλιματική αλλαγή.

 • Προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα.

Επιχειρηματική δραστηριότητα

Αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητά μας επηρεάζει το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοπίο στην Ελλάδα. Για να στηρίξουμε την αειφορία:

 • Αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον και την κοινωνία και επιδιώκουμε να τις ελέγχουμε.

 • Υιοθετούμε βέλτιστες πρακτικές αειφορίας, σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνών οργανισμών.

 • Ωθούμε τους πελάτες και προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με την τοπική, εθνική και διεθνή νομοθεσία. Με αυτή την προϋπόθεση δημιουργούμε και καλλιεργούμε τις επιχειρηματικές σχέσεις μας με τους προμηθευτές μας.

 • Ευαισθητοποιούμε σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας όλους όσοι συνδέονται με την Eurobank: πελάτες, μέτοχοι, προμηθευτές, εργαζόμενοι, καθώς και η κοινωνία μας.

Χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις

Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές εργασίες μας ελέγχουμε τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους. Για να τους διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, εφαρμόζουμε τη Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων.

Ακολουθούμε τις λεπτομερείς Οδηγίες και Διαδικασίες του Ομίλου Eurobank. Με αυτόν τον τρόπο:

 • Επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, όπως ορίζονται στην Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης της Eurobank.

 • Ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις και προσδοκίες των μετόχων μας για την προώθηση της αειφορίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Εργασιακοί χώροι

Φροντίζουμε οι εργασιακοί χώροι να συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία. Δίνουμε έμφαση στις πιο σημαντικές πτυχές:

 • Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα στον χώρο εργασίας.

 • Δικαιώματα των εργαζομένων.

 • Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Το 2016 βραβευθήκαμε με το Αργυρό Βραβείο Sustainable Business στον διαγωνισμό Environmental Awards, για την Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης που εφαρμόζουμε.

FTSE4Good δείκτης αειφορίας

Η FTSE Russell (εμπορική επωνυμία της FTSE International Limited και της Frank Russell Company) επιβεβαιώνει ότι η Eurobank πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στο FTSE4Good Εmerging Index. Πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good.

Η Σειρά Δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από τον παγκόσμιο πάροχο δεικτών FTSE Russell. Σχεδιάστηκε για να μετρήσει την απόδοση των εταιρειών που επιδεικνύουν σημαντικές Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) πρακτικές.

Οι δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από ένα μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων της αγοράς για τη δημιουργία και την αξιολόγηση υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων.