Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Eurobank συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Θέτει στόχους και προδιαγραφές, ώστε η επιχειρηματική μας ανάπτυξη να είναι αειφόρος, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη, με υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Την εφαρμόζουμε μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τα περιβαλλοντικά προγράμματα της Eurobank.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας, καταστήματα και κτίρια διοίκησης. Μέσα από αυτό καλύπτουμε επίσης το 100% των δραστηριοτήτων μας, με προγράμματα και πρωτοβουλίες που αφορούν:

  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
  • Κλιματική αλλαγή – Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • Προμήθεια προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Ελαχιστοποίηση αποβλήτων.
  • Αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων κατά τη χρηματοδότηση πελατών.
  • Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους. Για να τους πετύχουμε, εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά προγράμματα. Παρακολουθούμε και μετράμε την περιβαλλοντική μας επίδοση με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Eurobank εφαρμόζει επίσης τις οδηγίες του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικής πολιτικής EMAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύουμε τη διαφάνεια και αξιοπιστία της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δημοσιεύουμε αυτά τα στοιχεία στις Περιβαλλοντικές Εκθέσεις μας: 20212020 | 2019 I 2018 I 2017 I 201620152014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Για να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την περιβαλλοντική επίδοσή μας, επιδιώκουμε να αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην καθημερινή λειτουργία της Eurobank εξοικονομούμε:

Οι δράσεις μας συμμορφώνονται με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις.

Κλιματική αλλαγή – Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Για να ελαχιστοποιούμε τη συμμετοχή μας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, καταγράφουμε και επιμερίζουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε με τη λειτουργία μας. Υπολογίζουμε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούμε, με στόχο να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακά μας.

Δείτε πώς συμβάλλουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσα από δράσεις για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Χρησιμοποιούμε προϊόντα με περιβαλλοντική σήμανση. Επιλέγουμε προσεκτικά τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Επιδιώκουμε να μοιραζόμαστε την ίδια περιβαλλοντική κουλτούρα.

Δείτε τι ορίζουν οι Πρακτικές Πράσινων Προμηθειών της Eurobank.

Ελαχιστοποίηση αποβλήτων

Για να περιορίζουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, ελαχιστοποιούμε την παραγωγή απορριμμάτων και ανακυκλώνουμε ή αξιοποιούμε διαφορετικά το χαρτί, το μελάνι ή τον εξοπλισμό που αποσύρουμε.

Δείτε τις προδιαγραφές που καλύπτουν τα Προγράμματα Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αποβλήτων της Eurobank.

Διαχείριση κινδύνων

Αναγνωρίζουμε τις έμμεσες επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, που πηγάζουν από τη χρηματοδοτική και επενδυτική μας δραστηριότητα. Για να τις περιορίζουμε, ενεργοποιούμε μηχανισμούς εντοπισμού και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

Συνεχής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Επιδιώκουμε να μεταδίδουμε την ευαισθησία μας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στους εργαζόμενούς μας, αλλά και τους μετόχους, τους προμηθευτές και την κοινωνία μας.

Δείτε τι πετυχαίνουμε με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας.