Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Eurobank συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Θέτει στόχους και προδιαγραφές, ώστε η επιχειρηματική μας ανάπτυξη να είναι αειφόρος, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη, με υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Την εφαρμόζουμε μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τα περιβαλλοντικά προγράμματα της Eurobank.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Eurobank εφαρμόζει τις οδηγίες του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικής πολιτικής EMAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτό:

  • Διαχειριζόμαστε συνολικά και σωστά τα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία της Eurobank.

  • Τηρούμε την Περιβαλλοντική Πολιτική της Eurobank στο πεδίο δραστηριοτήτων μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους. Για να τους πετύχουμε, εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά προγράμματα. Παρακολουθούμε και μετράμε την περιβαλλοντική μας επίδοση με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δημοσιεύουμε αυτά τα στοιχεία στις Περιβαλλοντικές Εκθέσεις μας: 2020 | 2019 I 2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Για την περιβαλλοντική διαχείριση έχουμε βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Βραβείο EMAS 2011.

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Για να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την περιβαλλοντική επίδοσή μας, επιδιώκουμε να αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην καθημερινή λειτουργία της Eurobank εξοικονομούμε:

Τα προγράμματά μας συμμορφώνονται με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς νόμους και διατάξεις.

Για την αποδοτικότητα των πόρων η Eurobank βραβεύτηκε με το Εθνικό Βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό EMAS 2010.

Κλιματική αλλαγή

Για να ελαχιστοποιούμε τη συμμετοχή μας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, καταγράφουμε και επιμερίζουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε με τη λειτουργία μας. Υπολογίζουμε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούμε.

Δείτε πώς συμβάλλουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής με το Πρόγραμμα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Χρησιμοποιούμε προϊόντα με περιβαλλοντική σήμανση. Επιλέγουμε προσεκτικά τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Επιδιώκουμε να μοιραζόμαστε την ίδια περιβαλλοντική κουλτούρα.

Δείτε τι ορίζει η Πράσινη Πολιτική Προμηθειών της Eurobank.

Ελαχιστοποίηση αποβλήτων

Για να περιορίζουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, ελαχιστοποιούμε την παραγωγή απορριμμάτων και ανακυκλώνουμε ή αξιοποιούμε διαφορετικά το χαρτί, το μελάνι ή τον εξοπλισμό που αποσύρουμε.

Δείτε τις αυστηρές προδιαγραφές που καλύπτουν τα Προγράμματα Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αποβλήτων της Eurobank.

Διαχείριση κινδύνων

Αναγνωρίζουμε τις έμμεσες επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, που πηγάζουν από τη χρηματοδοτική και επενδυτική μας δραστηριότητα. Για να τις περιορίζουμε, ενεργοποιούμε μηχανισμούς εντοπισμού και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων.

Συνεχής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Επιδιώκουμε να μεταδίδουμε την ευαισθησία μας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στους εργαζόμενούς μας, αλλά και τους μετόχους, τους προμηθευτές και την κοινωνία μας.

Δείτε τι πετυχαίνουμε με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας.