Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001), με στόχο να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμά μας και να συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Καταγράφουμε και επιμερίζουμε τις καταναλώσεις ενέργειας, και υπολογίζουμε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτά τα δεδομένα μάς επιτρέπουν να λαμβάνουμε κατάλληλες αποφάσεις για να περιορίζουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε και να ελαχιστοποιούμε τα αέρια του θερμοκηπίου.

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Εφαρμόζουμε το διεθνές πρότυπο ISO 14064 για την ποσοτικοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου. Με βάση αυτό, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες, που αντιστοιχούν επίσης στο εταιρικό πρωτόκολλο Greenhouse Gas Protocol (GHG):

  • Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) – Προέρχονται από την κατανάλωση φυσικού αέριου και πετρελαίου θέρμανσης, και τη χρήση καυσίμων για τα ιδιόκτητα οχήματά μας. Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τα φθοριούχα αέρια που απελευθερώνονται από εγκαταστάσεις κλιματισμού και συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης της Τράπεζας (διαφεύγουσες εκπομπές).
  • Έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 2) – Απελευθερώνονται λόγω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 3) – Σχετίζονται με επιχειρηματικά  ταξίδια.

Από το 2022, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Eurobank επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Σε συνεργασία με τον φορέα  πιστοποιήσαμε το σύνολο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου για το 2022 κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14064.

Το 2022 καταφέραμε να μειώσουμε κατά:

  • 11,14% τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
  • 6,50% τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τόνους ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) ανά μονάδα επιφάνειας κτιριακών χώρων.
  • 8,69% τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τόνους ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) ανά εργαζόμενο.
  • 50,71% την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (tCO2e/εκατ. ευρώ).

Μέσα από τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις λειτουργίες μας, συμβάλλουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και συνεισφέρουμε στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης για τη δράση για το κλίμα (SDG13).