Προϊόντα Διεθνών Κεφαλαιαγορών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με τα προϊόντα Διεθνών Κεφαλαιαγορών (Global Markets) διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τη ρευστότητα και αντισταθμίζετε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι συναλλαγματικοί, επιτοκιακοί ή κίνδυνοι από τη διακύμανση στις τιμές των εμπορευμάτων.

Οι επιλογές σας σε προϊόντα και υπηρεσίες

Οι επιλογές που έχετε από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών είναι:

Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα

 • Προθεσμιακές καταθέσεις.
 • Dual Currency Deposits (σύνθετες καταθέσεις).
 • Repos και Reverse repos.
 • Ομόλογα (κυβερνητικά, εταιρικά, αναδυόμενων αγορών) και έντοκα γραμμάτια στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.
 • Σύνθετα καταθετικά προϊόντα (structured).

Προϊόντα διαχείρισης/αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου

Προϊόντα διαχείρισης/αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου

Προϊόντα διαχείρισης/αντιστάθμισης κινδύνου μεταβολής στην τιμή εμπορευμάτων

Εξειδικευμένα προϊόντα (Commodity Swaps) σε σχέση με τις τιμές ενέργειας, μετάλλων και λοιπών εμπορευμάτων.

Έκδοση και διάθεση νέων εταιρικών ομολόγων

Οργάνωση της έκδοσης και διάθεσης νέων εταιρικών ομολόγων (Lead Managers) μεγάλων επιχειρήσεων στην πρωτογενή αγορά. Έχουμε σημαντική και πολυετή πείρα στον τομέα αυτόν και συνεργαζόμαστε με το εξειδικευμένο τμήμα (Syndication Desk) της Διεύθυνσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών.

Ενημέρωση για την πορεία των αγορών χρήματος και συναλλάγματος

 • Τακτική πληροφόρηση (τηλεφωνικά ή με email) και ανάλυση των εξελίξεων στις αγορές συναλλάγματος, επιτοκίων, ομολόγων και τις τιμές των εμπορευμάτων. Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων βρισκόμαστε σε άμεση και καθημερινή επικοινωνία με τα στελέχη των οικονομικών διευθύνσεων των επιχειρήσεων.
 • Λήψη οικονομικών αναλύσεων για την ελληνική και τη διεθνή οικονομία, καθημερινά με φαξ και email, από το Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης (Economic Research) της Διεύθυνσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών.

Πώς ωφελείστε

Με τα προϊόντα Διεθνών Κεφαλαιαγορών (Global Markets) εξασφαλίζετε σημαντικά οφέλη για την επιχείρησή σας:

 • Συνεχής και άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές.
 • Βελτίωση στις αποδόσεις των διαθεσίμων σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας και μέσα από την αξιολόγηση του επενδυτικού προφίλ της επιχείρησης.
 • Προγραμματισμός των υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα και διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου.
 • Δυνατότητα κατοχύρωσης σταθερού επιτοκίου. Διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου και του κόστους δανεισμού.
 • Δυνατότητα αντιστάθμισης του κινδύνου που προέρχεται από τη μεταβολή στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων.
 • Διεκπεραίωση των εντολών σας 24 ώρες το 24ωρο (ανάληψη, παρακολούθηση και εκτέλεση).
 • Πρόσβαση σε υπηρεσία αναφοράς κανονισμού EMIR για τα παράγωγα προϊόντα.

Πληροφορίες

Δείτε τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf:

Διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων

Διαχείριση επιτοκιακών κινδύνων

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών:

Όθωνος 8
10557 Αθήνα Τηλ: 2103718999
email: GlobalMarketsCorporateSalesDesk@eurobank.gr

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Eurobank είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.