Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της. Εξαίρεση αποτελούν τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, το ΔΣ εκπροσωπεί την Eurobank στα δικαστήρια και εξωδίκως.

Δείτε σε ποιες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν τα μέλη του:

Γεώργιος Ζανιάς

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Γεωργίου Ζανιά

Γεώργιος Χρυσικός

Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Γεώργιου Χρυσικού

Φωκίων Καραβίας

Διευθύνων Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Φωκίωνα Καραβία

Σταύρος Ιωάννου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Σταύρου Ιωάννου

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking 
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Κωνσταντίνου Βασιλείου

Αλίκη Γρηγοριάδη

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό της Αλίκης Γρηγοριάδη

Rajeev Kakar

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Rajeev Kakar

Bradley Paul Martin

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Bradley Paul Martin

Jawaid Mirza

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του Jawaid Mirza

George Myhal

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό του George Myhal

Ρένα Ρουβιθά Πάνου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Πλήρες βιογραφικό της Ρένας Ρουβιθά Πάνου

Δημήτριος Μίσκου

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010
Λήξη θητείας: 2021

Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Αγγελική Καρδαρά

Γραμματέας