Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Κινδύνων αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Κινδύνων ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται το έργο της.

Ο ρόλος της Επιτροπής Κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει:

  • την παρακολούθηση της συνολικής πραγματικής και μελλοντικής διάθεσης και στρατηγικής της Eurobank για ανάληψη κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη κάθε είδους κινδύνους ώστε να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες της Eurobank.
  • την καταλληλότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου Eurobank και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ομίλου. Επιπλέον, καθορίζει τις αρχές διαχείρισης κινδύνων.
  • ότι η Eurobank διαθέτει τις κατάλληλες μεθοδολογίες, εργαλεία, υποδείγματα, πηγές δεδομένων, καθώς και κατάλληλο και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για να εντοπίζει, να αξιολογεί, να παρακολουθεί και να περιορίζει τους κινδύνους. 

Εκλογή και θητεία μελών

Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από μέλη που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σημερινή Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από:

  • 4 Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
  • 1 Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο του ΔΣ. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους αλλά σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 9 συνολικά έτη.