Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Κινδύνων αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Κινδύνων ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται το έργο της.

Ο ρόλος της Επιτροπής Κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα διαχείρισης κινδύνων. Εποπτεύει τα θέματα, ποσοτικά και ποιοτικά, που σχετίζονται με τους πιστωτικούς και λειτουργικούς κινδύνους, καθώς και τους κινδύνους αγοράς και ρευστότητας.

Στρατηγική διαχείρισης και διάθεση ανάληψης κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων διασφαλίζει ότι:

  • Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και η διάθεση ανάληψης κινδύνων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου Eurobank.
  • Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου Eurobank είναι κατάλληλο και ενσωματωμένο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ομίλου. Επιπλέον, καθορίζει τις αρχές διαχείρισης κινδύνων.
  • Η Eurobank διαθέτει τις κατάλληλες μεθοδολογίες, εργαλεία, υποδείγματα, πηγές δεδομένων, καθώς και κατάλληλο και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για να εντοπίζει, να αξιολογεί, να παρακολουθεί και να περιορίζει τους κινδύνους.

Εποπτεία και αξιολόγηση

Η Επιτροπή Κινδύνων παρακολουθεί και αξιολογεί:

  • Το προφίλ των κινδύνων που αναλαμβάνει ο Όμιλος Eurobank και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει. Με βάση τα πορίσματά της, συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Τη διενέργεια κατάλληλων ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) για τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Όμιλος Eurobank, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.
  • Τη συμμόρφωση με τα εγκεκριμένα επίπεδα ανάληψης κινδύνων, την καταλληλότητα των ορίων έκθεσης σε κίνδυνο και την επάρκεια των προβλέψεων και γενικότερα της κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνει ο Όμιλος Eurobank.

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και, μεταξύ άλλων, βασίζεται στην ετήσια έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου και την έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Ενημέρωση και προτάσεις

Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μελλοντική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων.

Η Επιτροπή Κινδύνων συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται μία φορά το τρίμηνο.

Εκλογή και θητεία μελών

Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από μέλη που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σημερινή Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από:

  • 4 Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
  • 2 Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το ΤΧΣ έχει ορίσει τον Παρατηρητή του στην Επιτροπή Κινδύνων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (RFA). 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια συνολικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνων έχει πείρα στον τομέα της εμπορικής τραπεζικής και ειδικεύεται στη διαχείριση κινδύνων και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Γνωρίζει σε βάθος το ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.