Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται και κάθε πότε συνεδριάζει.

Ρόλος και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού

Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο που θα υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, καινοτομίας, μετασχηματισμού και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να συμβάλει στο όραμα και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας.

Λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις προβλέψεις της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο ή όποτε είναι απαραίτητο. 

Εκλογή και θητεία Μελών

Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού είναι μία μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από Εκτελεστικά και Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής να είναι Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού  αποτελείται από τουλάχιστον 6 Μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα Μέλη της μετά από πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια συνολικά.