Επιτροπή Αποδοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Αποδοχών αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται η απόδοσή της.

Ο ρόλος της Επιτροπής Αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει την Επιτροπή Αποδοχών υπεύθυνη για:

  • Πολιτική Αποδοχών – Ενημερώνει και στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με εξειδικευμένες και ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό, την αναθεώρηση, την ανασκόπηση και την εφαρμογή της στον Όμιλο Eurobank. Επιπλέον, συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα κίνητρα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση κινδύνων, κεφαλαίων και ρευστότητας.
  • Ευθυγράμμιση αμοιβών – Διασφαλίζει ότι οι αμοιβές του προσωπικού είναι ανάλογες με τους κινδύνους που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται η Eurobank. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι υπάρχει ευθυγράμμιση αμοιβών μεταξύ της Eurobank και των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου.
  • Πιστωτικά ανοίγματα στελεχών – Εγκρίνει ή προτείνει να εγκριθούν τα πιστωτικά ανοίγματα των ανώτατων στελεχών της Διοίκησης.

Η Επιτροπή Αποδοχών συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο.

Εκλογή και θητεία Μελών

Η σημερινή Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη, 2 εκ των οποίων είναι επίσης ανεξάρτητα, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Επιτροπής.

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια συνολικά.