Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Νέα μέτρα προστασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρει η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 757/2021) με τον Β' κύκλο του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων. Μαζί με τα υφιστάμενα μέτρα, το πρόγραμμα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αντέξουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του Covid-19 και να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν ξανά την επόμενη ημέρα της κρίσης.

Η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση γίνεται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Σκοπός επιδότησης και επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα καλύπτει τους συμβατικούς τόκους 3 μηνών και την αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 μέχρι 31.03.2021 για:

  1. Επιχειρηματικά Δάνεια τακτής λήξης
  2. Συμβάσεις Πίστωσης

Αφορά υφιστάμενα δάνεια που ήταν ενήμερα στις 30.09.2020, δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημερών με σημείο αναφοράς τις 30.09.2020. Εκτός από τα παραπάνω, καλύπτονται οι συμβατικοί τόκοι καθώς και η αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 των δανείων που δεν ήταν ενήμερα στις 30.09.2020, αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ (ΦΕΚ Β' 757/2021).

Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και τα ποσά του δανείου να έχουν αναληφθεί (στο σύνολό τους ή εν μέρει) πριν από την 01.01.2021. Η επιδότηση αφορά και συμβάσεις εγγυοδοτικών προγραμμάτων (π.χ. COSME, EaSi κ.λπ.) αλλά και τα δάνεια της ΕΙΒ.

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο –πριν ή κατά τις 31.12.2020– προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.01.2021) πιστωτικού ορίου.

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:

  • Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα.
  • Τόκους δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (όλα τα υποπρογράμματα) και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Δικαιούχοι επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΕ 651/2014, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και τον κλάδο δραστηριότητας (δηλαδή και ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου του δανείου τους, μπορούν να λάβουν και επιδότηση τόκων.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (για τους οριζόμενους ως εξαιρούμενους τομείς δραστηριότητας βλ. το Παράρτημα V του ΦΕΚ Β' 757/2021).

Δείτε αναλυτικά τι ισχύει με την τροποποίηση του ΦΕΚ Β' 757/2021.

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται με βάση τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μέσα στο 2020 ο έλεγχος γίνεται με βάση τον κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να πληρούν μεταξύ άλλων αυτά τα κριτήρια:

  1. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσα στο 2020.
  2. Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017.
  3. Να μην ήταν προβληματικές στις 31.12.2019 είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, Παράρτημα IV).

Ύψος επιδότησης

Το συνολικό ποσό της δημόσιας επιδότησης που μπορεί να λάβει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα η κάθε επιχείρηση σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης» (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1.800.000€.

Στο ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη συναφής άμεση επιχορήγηση, ακόμη και με τη μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, και κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει η επιχείρηση δυνάμει της 19.03.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διευκρινίσεις

Το πρόγραμμα καλύπτει και τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.01.2021 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Ιανουαρίου 2021 και πριν από την έγκριση της αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιδότησης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα. Τα ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί από την επιχείρηση συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές της προς την τράπεζα.

Υποβολή αιτήσεων από 01/03 έως και 16/07

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων γίνεται από 1 Μαρτίου στις 12:00 μέχρι και 16 Ιουλίου 2021 στις 15:00.

Υποβάλλετε την αίτησή σας απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την εγγραφή σας, συνδέεστε και επιλέγετε:

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19

Υποβάλλετε μία αίτηση για το σύνολο των επιλέξιμων δανείων που έχετε σε κάθε τράπεζα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια γίνεται από την τράπεζα μέσω του ΠΣΚΕ, με τη σειρά που έχουν υποβληθεί στο σύστημα.

Η Δράση με τίτλο «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου Covid-19 (Β’ κύκλος)» συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.