Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προστασία για τις ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρει η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β 1291 και ΦΕΚ B 2486/22.06.2020) με το πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων. Μαζί με τα άλλα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, το πρόγραμμα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αντέξουν τις δυσμενείς συνθήκες του Covid-19 και να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν ξανά την επόμενη ημέρα της κρίσης.

Η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση γίνεται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Παράταση διάρκειας προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων παρατείνεται για επιπλέον 2 μήνες, μέχρι 31.08.2020. Η παράταση αφορά:

  • Το ποσό των τόκων που καλύπτει το πρόγραμμα: τόκοι 5 μηνών (αντί 3 μηνών).
  • Την προθεσμία υποβολής της αίτησης: μέχρι 31.08.2020 (αντί μέχρι 30.06.2020). 

Διευκρινίσεις

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αξιολόγησή της, μπορείτε να ζητήσετε επιδότηση για διάρκεια 5 μηνών.

Αρκεί να μας στείλετε την Υπεύθυνη Δήλωση Β (δήλωση σώρευσης ενισχύσεων) με τα στοιχεία της επιχείρησής σας: επωνυμία, ΑΦΜ και αριθμό αίτησης COV-XXXXX.

Στέλνετε τη δήλωση συμπληρωμένη με email στο EpidotisiTokonMME-Paratasi@eurobank.gr.

Εάν η αίτησή σας έχει αξιολογηθεί θετικά και θέλετε παράταση της επιδότησης τόκων, πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από την 01.07.2020.

Εάν υποβάλλετε αίτηση για πρώτη φορά, ακολουθείτε κανονικά τη διαδικασία. Εφόσον η αίτησή σας αξιολογηθεί θετικά, λαμβάνετε επιδότηση για τους τόκους 5 μηνών.

Σκοπός επιδότησης και επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα καλύπτει τους συμβατικούς τόκους 5 μηνών και την αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι 31.08.2020 για:

  1. Επιχειρηματικά Δάνεια τακτής λήξης
  2. Συμβάσεις Πίστωσης

Αφορά υφιστάμενα δάνεια που ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημέρες με σημείο αναφοράς τις 31.12.2019. Εκτός από τα παραπάνω, καλύπτονται οι συμβατικοί τόκοι καθώς και η αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 των δανείων που δεν ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα μέχρι τις 29.02.2020 (ΦΕΚ Β 1560).

Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και τα ποσά του δανείου να έχουν αναληφθεί (στο σύνολό τους ή εν μέρει) πριν από την 01.04.2020. Η επιδότηση αφορά και σε συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων / εγγυοδοτικών προγραμμάτων (π.χ. COSME, ΤΕΠΙΧ ΙΙ κ.λπ.).

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά τις 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:

  • Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα.
  • Κοινοπρακτικά δάνεια, δηλαδή δάνεια που έχουν χορηγηθεί από κοινοπραξία δανειστών που ανήκουν σε διαφορετικούς ομίλους.

Δικαιούχοι επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (δηλαδή και ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε κλάδους που έχουν πληγεί (όπως ορίζει το κείμενο της υπουργικής απόφασης, Παράρτημα V).

Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου του δανείου τους, μπορούν να λάβουν και επιδότηση τόκων.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να πληρούν ενδεικτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να δεσμευτούν ότι στις 31.12.2020 θα απασχολούν τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.03.2020. Η πλήρωση αυτής της υποχρέωσης θα ελέγχεται από τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ τον Ιανουάριο του 2021. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων λόγω πανδημίας του Covid-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
  2. Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017.
  3. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31.12.2019 (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, Παράρτημα IV). 

Ύψος επιδότησης

Το συνολικό ποσό της δημόσιας επιδότησης που μπορεί να λάβει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα η κάθε επιχείρηση σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης» (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 800.000€.

Στο ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει η επιχείρηση δυνάμει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διευκρινίσεις

Το πρόγραμμα καλύπτει και τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04.2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Απριλίου 2020 και πριν από την έγκριση της αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιδότησης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα. Τα ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί από την επιχείρηση συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές της προς την τράπεζα.

Υποβολή αιτήσεων από 15/04 μέχρι και 31/08

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων γίνεται από τις 15 Απριλίου 2020 στις 12:00 μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020 στις 17:00.

Υποβάλλετε την αίτησή σας απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την εγγραφή σας, συνδέεστε και επιλέγετε:

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ COVID 19 ΜΜΕ

Υποβάλλετε μία αίτηση για το σύνολο των επιλέξιμων δανείων που έχετε σε κάθε τράπεζα.

Δείτε βήμα-βήμα πώς υποβάλλετε αίτηση για το Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων πληγέντων από Covid-19 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια γίνεται από την τράπεζα μέσω του ΠΣΚΕ, με τη σειρά που έχουν υποβληθεί στο σύστημα.