Όροι & Προϋποθέσεις | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Όροι & Προϋποθέσεις
«Ενέργεια προώθησης Eurobank Youth Project»
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα»), με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, διοργανώνει, κατά το χρονικό διάστημα από 25.10.2019 έως και 31.12.2019 (εφεξής η «Προθεσμία»), την προωθητική ενέργεια «Eurobank Youth Project» (εφεξής η «Ενέργεια») με έπαθλο πενήντα (50) Samsung Galaxy Tab A (2019) SM-T510 Tablet 10.1” Wifi (εφεξής τα «Δώρα» και έκαστο αυτών το «Δώρο») για πενήντα (50) τυχερούς νικητές που θα αναδεχθούν μέσα από κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους (εφεξής η «Κλήρωση»):

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στην Κλήρωση θα συμμετάσχουν οι πελάτες της Τράπεζας (με τη ρητή εξαίρεση των επτά (7) νικητών που θα αναδεχθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενεργείας της Τράπεζας «Ηλεκτρονικός Κόσμος», η οποία θα λάβει χώρα από 01.10.2019 έως και 31.12.2019), οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας (ήτοι από 25.10.2019 έως και 31.12.2019) α) είναι ηλικίας 18- 24 ετών και β.1) είτε θα πραγματοποιήσουν αγορά με χρεωστική κάρτα τους Debit Mastercard εκδόσεως της Τράπεζας (εφεξής η «Κάρτα»), β.2) είτε θα κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο για πρώτη φορά την εφαρμογή €πιστροφή app και θα συνδέσουν χρεωστική ή πιστωτική τους κάρτα εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων καρτών Eurobank €πιστροφή (εφεξής το «Πρόγραμμα»), β.3) είτε θα πραγματοποιήσουν εγχρήματη συναλλαγή μέσω της υπηρεσίας e-Banking ή της εφαρμογής Eurobank Mobile App (m-Banking) της Τράπεζας και γ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα (εφεξής οι «Πελάτες»).
 2. Αριθμός Συμμετοχών – Συναλλαγές που Εξαιρούνται: Όλοι οι Πελάτες που πληρούν τις ως άνω υπό 1 προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα ενταθούν αυτόματα στην Ενέργεια και θα συμμετάσχουν στην Κλήρωση κερδίζοντας από μία (1) συμμετοχή α) για κάθε αγορά με Κάρτα, ανεξαρτήτως ποσού (υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά θα έχει πραγματοποιηθεί και λογιστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας) ή/και β) άπαξ, για το κατέβασμα (downloading) της εφαρμογής €πιστροφή app σε κινητό τηλέφωνο για πρώτη φορά και σύνδεση με αυτήν χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή/και γ) για κάθε εγχρήματη συναλλαγή στην υπηρεσία e-Banking ή στην εφαρμογή Eurobank Mobile App (m-Banking) της Τράπεζας (ως εγχρήματες θεωρούνται οι συναλλαγές μέσω e-Banking ή Eurobank Mobile App (m-Banking) που αφορούν σε μεταφορές κεφαλαίων εντός και εκτός Ελλάδος, πληρωμές Οφειλών προς Τρίτους και συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών). Στην Ενέργεια δεν συμμετέχουν τυχόν συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εντός της Προθεσμίας και θα ακυρωθούν ή αντιλογιστούν μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης. Δεν προσμετρώνται για τους σκοπούς της Ενέργειας οι αναλήψεις μετρητών και οι συναλλαγές με εταιρείες στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών/καζίνο και η εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
 3. Κλήρωση: Η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28.01.2019. Τόπος διεξαγωγής της Κλήρωσης είναι τα γραφεία της Τράπεζας που βρίσκονται στον Ταύρο Αττικής, 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης και Τεώ, εκτός εάν η Τράπεζα ορίσει διαφορετικά με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της eurobank.gr, παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας και της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Μάρθας-Αικατερίνης Γασπαρινάτου (Ακαδημίας αρ. 4, Αθήνα) ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή της. Κατά τη διεξαγωγή της Κλήρωσης έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται όσοι συμμετέχοντες το επιθυμούν, εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά στην Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, στον τηλεφωνικό αριθμό 2109555000.
 4. Νικητές-Αναπληρωματικοί: Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν πενήντα (50) νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα κερδίσει από ένα (1) Samsung Galaxy Tab A (2019) SM-T510 Tablet 10.1” Wifi. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν και πενήντα (50) αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα υπεισέλθουν, κατά τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα κληρωθούν, στη θέση των αρχικών τυχερών, εφόσον οι τελευταίοι δεν αποδεχθούν το Δώρο ή δεν ανευρεθούν κατά τα οριζόμενα στον όρο 5 κατωτέρω. Το κάθε Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
 5. Ενημέρωση νικητών: Οι νικητές της Κλήρωσης θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Τράπεζα στον τηλεφωνικό αριθμό που είναι καταχωρημένος στο σύστημα της μέχρι και τις 04.02.2020, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι το Δώρο τους και, σε θετική περίπτωση, να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία απόδοσής του (βλ. όρο 6 κατωτέρω). Εάν κάποιος νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του μέχρι την ημερομηνία αυτή, χάνει το δικαίωμά του και στη θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος κ.ο.κ., κατά τη σειρά της κλήρωσής του, αναπληρωματικός/αναπληρωματικοί, ο οποίος/οι οποίοι θα ειδοποιηθεί/ειδοποιηθούν και αυτός/αυτοί τηλεφωνικά από την Τράπεζα κατά τα ανωτέρω μέχρι και τις 11.02.2020. Σε περίπτωση που και ο/οι αναπληρωματικός/αναπληρωματικοί αρνηθεί/αρνηθούν το/τα Δώρο/Δώρα ή δεν καταστεί εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του/τους μέχρι και την τελευταία αυτή ημερομηνία, χάνεται κάθε δικαίωμα επί του/των Δώρου/Δώρων και η Τράπεζα δύναται να διαθέσει το/τα αδιάθετο/αδιάθετα Δώρο/Δώρα κατά την ελεύθερη κρίση της.
 6. Απόδοση Δώρου: Το Δώρο έκαστου νικητή θα αποσταλεί έως και τις 28.02.2020 σε κατάστημα της Τράπεζας της επιλογής του ιδίου (νικητή), προκειμένου να προσέλθει να το παραλάβει αυτοπροσώπως το αργότερο έως και τις 31.03.2020.
 7. Ευθύνη Τράπεζας: Η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται αποκλειστικά και μονό στη διάθεση του Δώρου. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε δικαιούχο ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, τη χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Τράπεζα ή οι διευθυντές ή τα στελέχη ή οι υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στο Δώρο.
 8. Όροι: Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Μάρθα-Αικατερίνη Γασπαρινάτου (Ακαδημίας 4, Αθήνα). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με δικά του έξοδα, ακριβές αντίγραφο των όρων της Κλήρωσης, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην ως άνω Συμβολαιογράφο. Επίσης, έχουν αναρτηθεί και θα παραμείνουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα από τις 25.10.2019 έως και 31.03.2020.
 9. Δικαίωμα Άρνησης Συμμετοχής: Όσοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Κλήρωση και εν γένει στην Ενέργεια, έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε αυτήν, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στην Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking, στον τηλεφωνικό αριθμό 2109555000, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Κλήρωσης.
 10. Τροποποίηση/Ματαίωση: Η Τράπεζα δικαιούται να ματαιώσει την Ενέργεια/Κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία αυτής, καθώς επίσης και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της eurobank.gr.
 11. Συναινέσεις: Η συμμετοχή στην Ενέργεια, και δη η αποδοχή του Δώρου, προϋποθέτει και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της Ενέργειας, όπως παρατίθενται ανωτέρω.