Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Covid-19: «Γέφυρα 2» Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Covid-19: «Γέφυρα 2» Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Για επιχειρηματικά δάνεια
ενήμερα ή σε καθυστέρηση
Συνεισφορά του Δημοσίου
στη δόση σας για έως 8 μήνες
Online αίτηση
στην πλατφόρμα του προγράμματος
Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19. Συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα Γέφυρα 2 με το οποίο το Δημόσιο συνεισφέρει στις δόσεις επιχειρηματικών δανείων σε ενεργά νομικά και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και εταίρους προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών). Η συνεισφορά του Δημοσίου παρέχεται ακόμη κι αν το δάνειό σας εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει ο Ν.4790/2021 για την επιδότηση δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το Δημόσιο θα συνεισφέρει στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών οφειλών σας προς την Eurobank. Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί έως και 8 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής σας.

Το ποσοστό και το ανώτατο ποσό της συνεισφοράς εξαρτάται από την ενημερότητα των οφειλών σας.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με την ενημερότητα των οφειλών, τα δάνεια διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

 • 1η κατηγορία: Ενήμερα δάνεια ή έως 90 ημέρες καθυστέρησης
 • 2η κατηγορία: Πάνω από 90 ημέρες καθυστέρησης
 • 3η κατηγορία: Δάνεια σε καταγγελία

Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου 

Η κατηγορία στην οποία υπάγεται το δάνειό σας και το ποσοστό της συνεισφοράς εξαρτάται από τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου σας στις 31.12.2020.

Το ποσοστό της συνεισφοράς του Δημοσίου μεταβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα:

Κατηγορία συνεισφοράς Δημοσίου  Πρώτοι 3 μήνες Επόμενοι 3 μήνες Επόμενοι 2 μήνες
1η κατηγορία: <90 ημέρες καθυστέρησης 90% 80% 70%
2η κατηγορία: >90 ημέρες καθυστέρησης 80% 70% 60%
 3η κατηγορία: Δάνεια σε καταγγελία  50%  40%  30%

 

Ανώτατο ποσό μηνιαίας συνεισφοράς ανά κατηγορία δανείου:

Κατηγορία συνεισφοράς Δημοσίου  Φυσικά πρόσωπα Πολύ μικρές επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις
1η κατηγορία: <90 ημέρες καθυστέρησης 600€  5.000€  15.000€  50.000€ 
2η κατηγορία: >90 ημέρες καθυστέρησης  500€  4.000€  12.500€  40.000€ 
3η κατηγορία: Δάνεια σε καταγγελία  300€  2.500€  7.500€  25.000€ 

 

Το συνολικό ποσό της συνεισφοράς που χορηγείται από το Δημόσιο σε κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, με την έννοια της περ. ιθ’ του άρθρου 65 του Ν.4790/2021) δεν μπορεί να ξεπερνά αθροιστικά τα 1,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση, δυνάμει του Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου.

Καταβολή συνεισφοράς

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται κάθε μήνα σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό που έχει αποσταλεί στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Εσείς θα καταβάλλετε εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής σας στον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου.

Δικαιούχοι συνεισφοράς

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:

 • Ενεργά νομικά πρόσωπα – πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ)651/2014)
 • Φυσικά πρόσωπα – ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών

Προϋπόθεση είναι να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτόν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19. Συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι:

 • Νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενα με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενα, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως πληττόμενες με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που έχουν εντάξει εργαζομένους τους στις ρυθμίσεις του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα (31.05.2021).

Τα έσοδα τους για το 2020 πρέπει να είχαν παρουσιάσει μείωση ίση ή μεγαλύτερη από 20% σε σχέση με τα έσοδά τους για το 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή από τα υποβαλλόμενα στοιχεία τους στη Φορολογική Διοίκηση.

Επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Να υφίσταται οφειλή προς την τράπεζα επιδεκτική συνεισφοράς.
 • Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.
 • Να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.
 • Να μην υφίστανται δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου των δανείων που έχουν ληφθεί από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.
 • Να πληρούνται, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία προσδιορίζονται ως ανώτατα επιτρεπτά ανά κατηγορία:
 

Ι. Φυσικά πρόσωπα

(Ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς εργαζομένους)

ΙΙ. Πολύ μικρές επιχειρήσεις

(1-9 άτομα προσωπικό & έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού ≤ 2 εκατ. ευρώ)

ΙΙΙ. Μικρές επιχειρήσεις

(10-49 άτομα προσωπικό & έχουν κύκλο εργασιών 2-10 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού 2-10 εκατ. ευρώ)

ΙV. Μεσαίες Επιχειρήσεις

(50-249 άτομα προσωπικό & έχουν κύκλο εργασιών 10-50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού 10-43 εκατ. ευρώ)
Αξία Ακίνητης περιουσίας 600.000€ 2.500.000€ ¹
10.000.000€ ¹
50.000.000€ ¹ 
500.000€ 2.250.000€ ¹ 9.000.000€ ¹
45.000.000€ ¹ 
280.000€
1.250.000€ ¹ 7.000.000€ ¹
35.000.000€ ¹ 
Εισόδημα / Κύκλος Εργασιών / Ετήσιος Ισολογισμός 24.000€ ²
2.000.000€ (κ.ε. & ισολ.) 10.000.000€ (κ.ε. & ισολ.) 50.000.000€ κ.ε. / 43.000.000€ ισολ.
17.000€ ²
2.000.000€ (κ.ε. & ισολ.) 10.000.000€ (κ.ε. & ισολ.) 50.000.000€ κ.ε. / 43.000.000€ ισολ.
12.500€ ²
2.000.000€ (κ.ε. & ισολ.)
10.000.000€ (κ.ε. & ισολ.)
50.000.000€ κ.ε. / 43.000.000€ ισολ.
Όριο Διαθέσιμων Καταθέσεων (ημεδαπής και αλλοδαπής) ³ 40.000€
1.000.000€ 5.000.000€ 25.000.000€
25.000€ 850.000€ 4.250.000€ 21.250.000€
15.000€ 550.000€
2.750.000€ 13.750.000€
Αξία Επενδυτικών Προϊόντων (ομόλογα, μετοχές κ.λπ.) ³ 40.000€ 150.000€ 750.000€ 3.750.000€
25.000€ 127.500€ 637.500€ 3.187.500€
15.000€ 82.500€ 412.500€ 2.062.600€
Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για την συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών 300.000€ - - -
250.000€

130.000€

¹ ελεύθερης βαρών
² τα ποσά αφορούν τον αιτούντα και προσαυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
³ για τα Φυσικά Πρόσωπα το όριο αφορά αθροιστικά το σύνολο Καταθετικών & Επενδυτικών Προϊόντων

Ενήμερες οφειλές

(<90 ημέρες)

Οφειλές σε καθυστέρηση

(>90 ημερών)

Καταγγελμένες οφειλές
 • Εάν πρόκειται για μεσαία επιχείρηση, να μην αποτελούσε προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, ή αν αποτελούσε προβληματική επιχείρηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
 • Εάν πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση που ήταν ήδη προβληματική κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019: i) να μην έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και ii) να μην έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31.07.2014).
 • Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4488/2017 (Α' 137).
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) ή του Δικαστηρίου (ΔΕΕ).
 • Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν γένει να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.
 • Εφόσον δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να μη μετακυλίει τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Βήμα-βήμα πως υποβάλλετε αίτηση

Online αίτηση

Υποβάλλετε online την αίτησή σας στην ειδική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης έως τις 31.05.2021:

 1. Κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα με τους κωδικούς σας TAXISnet.
 2. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκετε και υποβάλλετε τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις ανά κατηγορία αιτούντα.
 3. Γίνεται άρση φορολογικού απορρήτου και αυτόματη άντληση των φορολογικών στοιχείων σας.
 4. Γίνεται άρση τραπεζικού απορρήτου και αυτόματη άντληση των στοιχείων σας από την Eurobank για τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητάς σας: i) σύνολο οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, ii) οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς οι οποίες είναι επιδεκτικές συνεισφοράς, iii) εξυπηρέτηση ή μη των οφειλών και iv) καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα.

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία αίτηση.

Καταβολή της συνεισφοράς σε ακατάσχετο λογαριασμό

Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται σε ειδικό και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην πλατφόρμα, ο οποίος ανοίγεται από την Τράπεζα για την πίστωση της συνεισφοράς της δόσης του δανείου σας από το πρόγραμμα.

Η συνεισφορά είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Η καταβολή της γίνεται σε κάθε μήνα.

Διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εάν το δάνειό σας εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές θα πρέπει να τακτοποιηθούν πριν την ένταξή σας στο πρόγραμμα. Διαφορετικά η αίτησή σας θα απορρίπτεται.

Συγκεκριμένα, εάν το δάνειό σας είναι σε καθυστέρηση:

 • Κάτω από 90 ημέρες: Θα πρέπει να προβείτε στην καταβολή των δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, διαφορετικά αυτές θα κεφαλαιοποιηθούν και θα βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής.
 • Πάνω από 90 ημέρες ή εάν το δάνειο είναι σε καταγγελία: Για να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, κατόπιν συμφωνίας με την τράπεζα.

Περίοδος παρακολούθησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση καταβολής της συνεισφοράς είναι η εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της δόσης του δανείου που σας βαρύνει, τόσο στη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς όσο και κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Η περίοδος παρακολούθησης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της επιδότησης. Η διάρκεια της είναι:

 • 6 μήνες – για ενήμερα δάνεια ή σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες
 • 12 μήνες – για δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες ή για δάνεια των οποίων η δόση δεν είναι μηναία, σε όποια κατηγορία και αν ανήκουν
 • 18 μήνες – για δάνεια σε καταγγελία

Διακοπή συνεισφοράς

Επιπλέον η συνεισφορά του Δημοσίου μπορεί να διακοπεί εάν:

 • Η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
 • Υπήρξε λύση του αιτούντος νομικού προσώπου ή θανάτου του αιτούντος φυσικού προσώπου.
 • Κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.
 • Μετά από επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς.
 • Ο οφειλέτης έχει καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας.
 • Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ο οφειλέτης (π.χ. δεν παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του).
 • Αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.
 • Η ενίσχυση που χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων μετακυλίεται από αυτές, εν μέρει ή εξολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς.