Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Προϊόντων και Υπηρεσιών έχει συσταθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εurobank. 

Η Επιτροπή Προϊόντων και Υπηρεσιών έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και εποπτεία του πλαισίου διακυβέρνησης των προϊόντων και υπηρεσιών, που διατίθενται στους πελάτες της Eurobank στην Ελλάδα μέσω των φυσικών και εναλλακτικών δικτύων, σύμφωνα με τις εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Ο ρόλος της Επιτροπής Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η Επιτροπή Προϊόντων και Υπηρεσιών έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης των προϊόντων και υπηρεσιών, που είναι στις αρμοδιότητές της,  καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με το οποίο αξιολογούνται οι χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την οικονομική τους απόδοση. Η Επιτροπή Προϊόντων και Υπηρεσιών προβαίνει στην περιοδική ανασκόπηση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών για να καθορίσει τη συνέχιση, τροποποίηση ή τη διακοπή τους.

Εκλογή και θητεία Μελών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ορίζει τα Μέλη της Επιτροπής Προϊόντων και Υπηρεσιών.