Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζετε για την επιχείρησή σας και τους νόμιμους εκπροσώπους της για να λάβετε δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 (Γ’ Κύκλος) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες βιβλίων

Για να υποβάλετε την αίτησή σας για δάνειο με εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 (Γ’ Κύκλος), είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις. Εάν δεν έχετε Ε3 για το 2021, προσκομίζετε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2021.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησής σας.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών για 31.12.2019 (από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή/και Ειρηνοδικείο). Εναλλακτικά, μπορείτε να προσκομίσετε το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ΕΕ με αριθ. 19.3.2020/C(2020) 1863.
 6. Γενική υπεύθυνη δήλωση για το προσωρινό πλαίσιο της ανακοίνωσης της ΕΕ με αριθ. 19.3.2020/C(2020) 1863.
 7. Τεκμηρίωση αναγκών ρευστότητας – προαιρετικά εφόσον ζητάτε ποσό πάνω από το 25% του κύκλου εργασιών σας ή διπλάσιο του μισθολογικού κόστους.
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για τους εργαζομένους που απασχολεί η επιχείρησή σας ή σε περίπτωση που η επιχείρησή σας είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).
 9. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (χωρίς παρακράτηση).

Επιπλέον δικαιολογητικά για βιβλία Β' κατηγορίας

Εάν η επιχείρησή σας έχει βιβλία Β' κατηγορίας, χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
 • Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για βιβλία Γ' κατηγορίας

Εάν η επιχείρησή σας έχει βιβλία Γ' κατηγορίας, χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 • Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2021 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 • Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού για το τρέχον έτος και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Επιπλέον δικαιολογητικά τράπεζας

Σε περίπτωση προσημείωσης ακινήτου, λαμβάνετε από το κατάστημα συνεργασίας τα δικαιολογητικά για το ακίνητο.

Υποβολή αίτησης για δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Kάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση στο ΠΣΚΕ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Στόχος του Ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου Covid-19, και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Ο  Γ’ Κύκλος της δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία Covid-19 – React EU.