Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Υπηρεσίες factoring

Υπηρεσίες factoring

Άμεση
ρευστότητα
Διεύρυνση πωλήσεων
σε Ελλάδα και εξωτερικό
Μείωση
πιστωτικού κινδύνου

Με το factoring της Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ έχετε άμεση ρευστότητα και πρόσθετα χρηματοοικονομικά, λειτουργικά και εμπορικά οφέλη. Παράλληλα προσαρμόζετε τις υπηρεσίες factoring στις ανάγκες της εταιρείας σας.

Τα πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας

Με το factoring εξασφαλίζετε για την εταιρεία σας:

 • Ρευστότητα συνδεδεμένη με τις πωλήσεις της εταιρείας σας.
 • Κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου έναντι οικονομικής αδυναμίας του αγοραστή με σημαντική μείωση των επισφαλειών.
 • Διεύρυνση πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ανταγωνιστικούς όρους πληρωμής μέσα από ανοικτό λογαριασμό, χωρίς μεσολάβηση τραπεζών και έκδοση εγγυητικών.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Ευέλικτα όρια προσαρμοσμένα στις πωλήσεις της εταιρείας σας.   

Οι υπηρεσίες factoring που σας προσφέρουμε

Μέσα από τη διαχείριση των εμπορικών απαιτήσεών σας από την Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ, μπορείτε να επιλέξετε υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Εγχώριο factoring

Υπηρεσίες factoring, με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, για πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με σημαντικά οφέλη:

 • Ανταγωνιστικότεροι όροι πωλήσεων, όπως αυξημένη πιστωτική περίοδος, χωρίς να επιβαρύνεται η χρηματοοικονομική ροή της εταιρείας σας.
 • Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου έναντι της οικονομικής αδυναμίας του πελάτη σας με σημαντική μείωση των επισφαλειών.
 • Ευέλικτη χρηματοδότηση που συνδέεται με τον λογαριασμό απαιτήσεων του ενεργητικού και προσαρμόζεται στις πωλήσεις της εταιρείας σας.
 • Απαλλαγή της εταιρείας σας από το βάρος της διαχείρισης και της είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων. Έτσι μπορεί να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητες παραγωγής και πωλήσεων.
 • Καλύτερη διαχείριση που επιφέρει ταχύτερες πληρωμές, δηλαδή χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος.
 • Εντατικός έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της εταιρείας σας και συνεχής παρακολούθηση των εισπράξεων με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου απωλειών λόγω αδυναμίας πληρωμής.
 • Βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρείας σας στην περίπτωση του factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής.

Εξαγωγικό factoring

Υπηρεσίες factoring, με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, για πωλήσεις προϊόντων στο εξωτερικό με όρους ανοικτής πίστωσης. Τα οφέλη που έχετε για την εταιρεία σας είναι:

 • Ευκαιρία διείσδυσης σε νέες αγορές με ανταγωνιστικούς όρους πώλησης. Η λήψη εγγυητικών επιστολών ή άλλου είδους καλυμμάτων δεν είναι απαραίτητη.
 • Ανταγωνιστικότεροι όροι πωλήσεων, όπως αυξημένη πιστωτική περίοδος, χωρίς να επιβαρύνεται η χρηματοοικονομική ροή της εταιρείας σας.
 • Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου έναντι της οικονομικής αδυναμίας του πελάτη σας με σημαντική μείωση των επισφαλειών.
 • Ευέλικτη χρηματοδότηση που συνδέεται με τον λογαριασμό απαιτήσεων του ενεργητικού και προσαρμόζεται στις πωλήσεις της εταιρείας σας.
 • Απαλλαγή της εταιρείας σας από το βάρος της διαχείρισης και της είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων. Έτσι μπορεί να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητες παραγωγής και πωλήσεων.
 • Καλύτερη διαχείριση που επιφέρει ταχύτερες πληρωμές, δηλαδή χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος.
 • Εντατικός έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της εταιρείας σας και συνεχής παρακολούθηση των εισπράξεων, με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου απωλειών λόγω αδυναμίας πληρωμής.
 • Βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρείας σας, στην περίπτωση του factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής.

Χρηματοδότηση επιλεγμένων τιμολογίων (Invoice Financing)

Διαχείριση, είσπραξη και χρηματοδότηση για συγκεκριμένα τιμολόγια.

Με τη χρηματοδότηση επιλεγμένων τιμολογίων, τα οφέλη για την εταιρεία σας είναι σημαντικά:

 • Επιλεκτική άντληση ρευστότητας συνδεδεμένη με τις πωλήσεις.
 • Διαπραγμάτευση καλύτερων όρων, όπως εκπτώσεις για τις αγορές των πρώτων υλών, των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων.

Χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγοραστή (Reverse factoring)

Παροχή υπηρεσιών factoring στους προμηθευτές ενός μεγάλου αγοραστή στο πλαίσιο μιας εξειδικευμένης συμφωνίας.

Σημαντικά οφέλη για τον αγοραστή:

 • Βελτίωση του δείκτη των ταμειακών ροών.
 • Δυνατότητα παροχής προγράμματος εμπιστοσύνης (loyalty scheme) για τους προμηθευτές της εταιρείας του αφού εξασφαλίζουν χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους.

Άλλες υπηρεσίες

Προσφέρουμε επίσης ευρεία γκάμα υπηρεσιών εισαγωγικού factoring διαχείρισης, είσπραξης και λογιστικής παρακολούθησης εμπορικών απαιτήσεων.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ.