Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Εγγυητικές επιστολές

Εγγυητικές επιστολές

Ανταγωνιστική
τιμολόγηση
Απλή και άμεση
διαδικασία
Με ή χωρίς
εξασφάλιση
Με τις εγγυητικές επιστολές ενισχύετε την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής σας για ανάληψη έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, διεκδικείτε καλύτερους όρους συνεργασίας με τους προμηθευτές σας και συμμετέχετε σε διαγωνισμούς.

Πώς λειτουργεί

Η εγγυητική επιστολή είναι ένα προϊόν παροχής πίστης που εκδίδεται από την Eurobank κατόπιν αιτήματός σας και απευθύνεται σε κάποιον τρίτο (δικαιούχο). Εάν το πρόσωπο υπέρ του οποίου εγγυάται η Eurobank δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον δικαιούχο της εγγυητικής επιστολής, η Eurobank αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει μέχρι το εγγυημένο ποσό στον δικαιούχο.

Κατηγορίες εγγυητικών επιστολών

Οι κυριότερες κατηγορίες εγγυητικών επιστολών, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, είναι:

  • Συμμετοχής (Α' κατηγορίας / χαμηλού κινδύνου).
  • Καλής εκτέλεσης (Β' κατηγορίας).
  • Ανάληψης κρατήσεων (Γ' κατηγορίας).
  • Προκαταβολής (Γ' κατηγορίας).
  • Πληρωμής (Γ' κατηγορίας).

Διάρκεια

Συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας εγγυητικές επιστολές εκδίδονται για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

Εξασφαλίσεις

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται με ή χωρίς εξασφάλιση στο πλαίσιο ορίου χρηματοδότησης σύμφωνα με την υφιστάμενη πιστωτική πολιτική.

Επιπλέον οφέλη

  • Απλή και άμεση διαδικασία έκδοσης.
  • Ανταγωνιστική και εξατομικευμένη τιμολόγηση.