Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού του Ομίλου αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού του Ομίλου

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού του Ομίλου διαμορφώνει, εφαρμόζει και ελέγχει:

  • Στρατηγικές και πολιτικές χρηματοδότησης και ρευστότητας του Ομίλου Eurobank.
  • Κατευθυντήριες οδηγίες για τα επιτόκια του Ομίλου Eurobank.
  • Κεφαλαιακές επενδύσεις, καθώς και την έκθεσή τους σε συναλλαγματικό κίνδυνο και τις στρατηγικές για την αντιστάθμιση του κινδύνου του Ομίλου Eurobank.
  • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή/και επενδύσεις που επιδρούν στο προφίλ κινδύνων αγοράς και ρευστότητας της Eurobank.

Προτείνει και εγκρίνει αλλαγές στις πολιτικές.

Επιδιώκει οι πολιτικές να είναι σύμφωνες με τη διάθεση ανάληψης και τα όρια έκθεσης κινδύνων που ορίζει η Επιτροπή Κινδύνων και η Διοίκηση της Eurobank, καθώς και να συμμορφώνονται στο πλαίσιο που έχουν θέσει οι ρυθμιστικές και οι εποπτικές αρχές.

Εκλογή και θητεία Μελών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ορίζει τα Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού του Ομίλου.