Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρόνος ανάγνωσης: 1:30 λεπτό

Ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πρέπει να ακολουθεί τρεις βασικές αρχές

Στη διάρκεια της ζωής μας περνάμε από φάσεις με διαφορετικές οικονομικές ανάγκες και στόχους.

Προκειμένου να ικανοποιήσουμε μια προσωπική ανάγκη θέτουμε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους. Μία βασική ανάγκη για όλους μας, η δημιουργία κεφαλαίου που θα συνδράμει στη συνταξιοδοτική περίοδο της ζωής μας, αποτελεί παράδειγμα ενός μακροπρόθεσμου στόχου. Η ανάγκη της χρηματοδότησης των σπουδών των παιδιών είναι ένας μεσοπρόθεσμος οικονομικός στόχος. Τέλος, ένας βραχυπρόθεσμος στόχος, όπως η αγορά μιας τηλεόρασης τελευταίας τεχνολογίας, μπορεί να ικανοποιεί την ανάγκη μας για ψυχαγωγία.

Με βάση την εκάστοτε ανάγκη επίτευξης κάποιου οικονομικού στόχου, διαμορφώνουμε και τον ανάλογο σχεδιασμό. Για παράδειγμα, για να επιτύχουμε έναν βραχυπρόθεσμο στόχο, όπως είναι οι καταναλωτικές ανάγκες συνήθως, πρέπει να ακολουθήσουμε τον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό, δηλαδή να διαχειριζόμαστε τα έσοδα και έξοδα, ώστε να επιτύχουμε το οικονομικό πλεόνασμα που χρειαζόμαστε.

Για να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι συνδέονται με μελλοντικές ανάγκες, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο, που μπορεί να έχει τη μορφή ενός Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, το οποίο θα ακολουθεί τρεις βασικές αρχές. Πρώτη αρχή είναι η εκτεταμένη διασπορά στις κατηγορίες επένδυσης (μετρητά, ομόλογα, μετοχές), στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Αμερική, Ασία) αλλά και στους οικονομικούς κλάδους (Βιομηχανία, Τράπεζες, Εμπόριο, κ.ο.κ.). Δεύτερη αρχή είναι η διάρκεια της επένδυσης που μεταφράζεται σε ύπαρξη ικανού χρονικού ορίζοντα, δεδομένου ότι η εμπειρία έχει δείξει πως στη διάρκεια του χρόνου επιτυγχάνεται εξισορρόπηση των πιθανών διακυμάνσεων των αγορών. Τέλος, η δημιουργία χαρτοφυλακίου πρέπει να σχετίζεται με τον εξατομικευμένο χαρακτήρα του επενδυτή, όπως αυτός διαμορφώνεται από την ανοχή του στις διακυμάνσεις των αγορών.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι ιδιώτες καταθέτες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την επαρκή πληροφόρηση και το διαθέσιμο χρόνο για να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν οι ίδιοι αποτελεσματικά ένα επενδυτικό πλάνο. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνονται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να βοηθήσουν κάθε ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει αυτό που πραγματικά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του.

Σημαντική πληροφόρηση

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση, προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, ούτε μπορεί να εκληφθεί ως επενδυτική σύσταση ή συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας από την Eurobank προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη και τη σύναψη σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, την οικονομική κατάστασή τους και την ανοχή τους στον κίνδυνο της επένδυσης.

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες επενδυτικές γνώσεις, εμπειρία και επαγγελματική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους κατάλληλη υποστήριξη για να προβούν στην αξιολόγηση συγκεκριμένων προϊόντων/χρηματοπιστωτικών μέσων και των κινδύνων που συνεπάγεται η επένδυση σε αυτά.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, εκ της φύσεώς τους, ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης.

Τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν και δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη των μελλοντικών.

Τυχόν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Η Eurobank και οι Εταιρείες του Ομίλου Eurobank δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γεννάται, όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος ή για ενέργειες ή/και αποφάσεις που λαμβάνονται από οποιονδήποτε βασίστηκε στο παρόν.