Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρόνος ανάγνωσης: 1:00 λεπτό

Η διαβάθμιση του ρίσκου προσαρμόζεται ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ

Ζούμε σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που έχει οδηγήσει τους παραδοσιακούς καταθέτες σε χαμηλές ή και μηδενικές αποδόσεις.

Αυτό το περιβάλλον αναμένεται να διατηρηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα.

Τίθεται επομένως το ερώτημα:

  • Πώς θα πετύχει κανείς μια θετική απόδοση για τα χρήματά του;
  • Πώς θα καταλήξει στις επιλογές που του ταιριάζουν;

Λύσεις ασφαλώς υπάρχουν:

  • Τα εναλλακτικά προϊόντα για τη διαμόρφωση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι πολλά (μετοχές, ομόλογα, ETF’s, παράγωγα κ.ά.).
  • Η διαβάθμιση του ρίσκου μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του καθενός.

O Warren Buffet, o μεγαλύτερος επενδυτής της εποχής μας, έχει πει ότι «Το ρίσκο προέρχεται από το να μην γνωρίζεις τι κάνεις».

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να γνωρίζετε τι κάνετε. Γιατί πλεονεκτήματά μας είναι:

  • Η γνώση των αγορών και η επαγγελματική παρακολούθησή τους.
  • Η έγκυρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση από τους διεθνώς διακεκριμένους αναλυτές μας. 
  • Η τεχνογνωσία αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία, όπως το Eurobank Trader, η ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, που σας παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης στις αγορές, ώστε να είσαστε σε θέση να παρακολουθείτε και να διαμορφώνετε τη δική σας άποψη.

Σημαντική πληροφόρηση

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση, προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, ούτε μπορεί να εκληφθεί ως επενδυτική σύσταση ή συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας από την Eurobank προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη και τη σύναψη σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, την οικονομική κατάστασή τους και την ανοχή τους στον κίνδυνο της επένδυσης.

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες επενδυτικές γνώσεις, εμπειρία και επαγγελματική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους κατάλληλη υποστήριξη για να προβούν στην αξιολόγηση συγκεκριμένων προϊόντων/χρηματοπιστωτικών μέσων και των κινδύνων που συνεπάγεται η επένδυση σε αυτά.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, εκ της φύσεώς τους, ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης.

Τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν και δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη των μελλοντικών.

Τυχόν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Η Eurobank και οι Εταιρείες του Ομίλου Eurobank δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γεννάται, όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος ή για ενέργειες ή/και αποφάσεις που λαμβάνονται από οποιονδήποτε βασίστηκε στο παρόν.