Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρόνος ανάγνωσης: 1:00 λεπτό

Το προσωπικό risk management είναι κάτι πολύ σοβαρό

Tα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλες οι εταιρείες, μαζί με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προσέλκυση ταλέντων, έχουν αναγάγει το risk management, δηλαδή τη διαδικασία με την οποία προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη διαχρονική και απρόσκοπτη ανάπτυξή τους, σε ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα εργασίας τους.

Τι γίνεται όμως με το προσωπικό μου risk management και, κατ’ επέκταση, τη διαχείριση ρίσκου της οικογένειας μου;

Αρκεί για την αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας μου απλά η αναζήτηση του καλύτερου επιτοκίου για την κατάθεσή μου ή της καλύτερης τοποθέτησης για την επένδυσή μου, όταν ένα απρόοπτο γεγονός μπορεί να μου στερήσει όσα έκτισα με κόπο μια ολόκληρη ζωή;

Το προσωπικό risk management είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στην τύχη του ή εξολοκλήρου στα χέρια της κρατικής πρόνοιας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλλου ότι η Ελλάδα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα είναι μια τελείως διαφορετική χώρα από αυτή που εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία.

Η διαχείριση του προσωπικού ρίσκου στηρίζεται στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και συγκεκριμένα σε 3 πυλώνες, στην υγεία, γιατί από αυτό ξεκινάμε, τη σύνταξη και την περιουσία.

Σημαντική πληροφόρηση

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση, προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, ούτε μπορεί να εκληφθεί ως επενδυτική σύσταση ή συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας από την Eurobank προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη και τη σύναψη σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, την οικονομική κατάστασή τους και την ανοχή τους στον κίνδυνο της επένδυσης.

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες επενδυτικές γνώσεις, εμπειρία και επαγγελματική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους κατάλληλη υποστήριξη για να προβούν στην αξιολόγηση συγκεκριμένων προϊόντων/χρηματοπιστωτικών μέσων και των κινδύνων που συνεπάγεται η επένδυση σε αυτά.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, εκ της φύσεώς τους, ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης.

Τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν και δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη των μελλοντικών.

Τυχόν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Η Eurobank και οι Εταιρείες του Ομίλου Eurobank δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γεννάται, όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος ή για ενέργειες ή/και αποφάσεις που λαμβάνονται από οποιονδήποτε βασίστηκε στο παρόν.