Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πώς κάνετε συναλλαγές online με αμοιβαία κεφάλαια

Πώς κάνετε συναλλαγές online σε αμοιβαία κεφάλαια

Συμμετοχή σε Α/Κ

με έδρα σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο

Μεταφορά μεριδίων
μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων
Εξαγορά Α/Κ
με έδρα σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο
Μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking σας μπορείτε να επενδύετε στα αμοιβαία κεφάλαια που επιλέγετε. Συμμετέχετε, μεταφέρετε μερίδια από αμοιβαίο κεφάλαιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο, κάνετε μερική ή ολική εξαγορά μεριδίων. Ακυρώνετε τις εκκρεμείς συναλλαγές που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Επίσης, έχετε πρόσβαση στη νέα υπηρεσία Personal Investment Portfolios.
Επενδύω online σε Α/Κ

ΕΠΕΝΔΥΩ online σε Α/Κ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Video: Πώς συμμετέχετε σε αμοιβαία κεφάλαια από το e-Banking

Πώς συμμετέχετε σε αμοιβαία κεφάλαια από το e-Banking

Video: Πώς εξαγοράζετε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων από το e-Banking

Πώς εξαγοράζετε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων από το e-Banking