Ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/65/ΕE | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Από 3 Ιανουαρίου 2018 ισχύει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/65/ΕE (Directive on markets in financial instruments – ΜiFID II). 

Στόχος της MiFID II

Η κύρια επιδίωξη της MiFID II είναι να θεσπίσει κανόνες για την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, της διαφάνειας και της εναρμόνισης των όρων λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, μεταξύ άλλων, οι πελάτες κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι κατηγορίες πελατών είναι: Ιδιώτης πελάτης, Επαγγελματίας πελάτης και Επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος.

Για την ενημέρωσή σας

Ενημερωτικό Έντυπο για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Το Ενημερωτικό Έντυπο για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα περιλαμβάνει:

  • Γενικές πληροφορίες για την Eurobank, τον τρόπο επικοινωνίας και τις υπηρεσίες που παρέχει.
  • Πληροφορίες σχετικά με τη φύση των χρηματοπιστωτικών μέσων και τους κινδύνους που ενέχουν (Παράρτημα Ι).

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών περιγράφει τις αρχές λειτουργίας που έχει υιοθετήσει η Eurobank για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον πελάτη κατά τη  διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ) για επενδυτικά προϊόντα

Βρείτε, αποθηκεύστε ή εκτυπώστε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ) με βάση τον Κανονισμό PRIIP (Packaged retail investment and insurance-based products) για τα εξής επενδυτικά προϊόντα: