Αικατερίνη Μπερίτση | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αικατερίνη Μπερίτση

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3864/2010

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Ευρύτερη σταδιοδρομία

Στην Τράπεζα Πειραιώς (6/2012 – 11/2017):

 • Μέλος στο ΔΣ – Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν.3864/2010)
 • Μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και Πρόεδρός της την περίοδο 10/2013-5/2014
 • Μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
 • Μέλος στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ
 • Μέλος στην Επιτροπή Αποδοχών
 • Μέλος στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στη New Proton Bank SA (8/2011-10/2012):

 • Πρόεδρος στο ΔΣ, εντεταλμένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 • Πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου

Στον Όμιλο Credit Agricole (2009-2011):

 • Μη Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ
 • Μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου στις θυγατρικές τράπεζες στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία και Κύπρο

Στην Εμπορική Τράπεζα (1980-2009):

 • Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Συντονισμού και Επικοινωνίας
 • Εκτελεστικός Γραμματέας στο ΔΣ (2008-2009)
 • Μέλος στο ΔΣ σε διάφορες θυγατρικές του Ομίλου Εμπορικής Τράπεζας, όπως Εμπορική Factoring, Εμπορική Επενδυτική, Phoenix Metrolife Ασφαλιστική Εταιρεία, Εμπορική Διαχείρισης, Εμπορική Κεφαλαίου και Συμμετοχών (2000-2009)
 • Διευθυντικές θέσεις σε διάφορες μονάδες θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού, μεγάλων επιχειρήσεων, ανθρωπίνου δυναμικού (1980-2008)

Στη Motor Oil Hellas SA (1978-1980):

 • Στέλεχος στους τομείς εγγυητικών επιστολών, πιστωτικών ορίων, ταμειακών ροών θυγατρικών εξωτερικού

Σπουδές

 • Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1977)
 • Συμμετοχή σε πολυάριθμα χρηματοοικονομικά και διοικητικά εκπαιδευτικά προγράμματα (1980-2017)

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Αικατερίνη Μπερίτση
Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3864/2010
Λήξη θητείας: 2021