Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους η ελληνική οικονομία θα πρέπει να επενδύσει σε υποδομές τα επόμενα χρόνια, εκτιμώνται εμπειρικά οι προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων σε υποδομές και παρουσιάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επενδύσεις στα πεδία της χρηματοδότησης, των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους και της κλιματικής κρίσης.