Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η στρατηγική μας για την εταιρική διακυβέρνηση βασίζεται σε πολιτικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις λειτουργίες μας. Παρακολουθούμε τις επιδόσεις μας, συνδέουμε τις δραστηριότητές μας με διεθνείς δείκτες αξιολόγησης, και περιλαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες σε εκθέσεις και απολογισμούς, με απόλυτη διαφάνεια. Εφαρμόζουμε αυστηρούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν χρηματικές ζημίες, διακοπή δραστηριοτήτων ή παραβίαση δεδομένων.

Οι επιδόσεις μας στην εταιρική διακυβέρνηση με μια ματιά

Διοικητικό Συμβούλιο, αρχές και σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης

Μέσα από την ESG στρατηγική μας, συνδέουμε τις επιχειρηματικές αποφάσεις μας με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση.

Εταιρική διακυβέρνηση

Η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και η λογοδοσία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στο σύγχρονο εταιρικό και κοινωνικό περιβάλλον μας. Οι αρχές αυτές προσδιορίζουν πώς πετυχαίνουμε τους στόχους μας, και διέπουν τον οργανισμό και τις δραστηριότητές μας. Αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας και διασφαλίζουν ίση μεταχείριση στα συμφέροντα των μετόχων μας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Με σκοπό να διασφαλίζουμε τη συνεχή και βέλτιστη εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, συστήσαμε εξειδικευμένο Τομέα Group Company Secretariat, ο οποίος:

  • Ορίζει το πλαίσιο διοίκησης, λειτουργίας και ελέγχου της Eurobank και των θυγατρικών του Ομίλου.
  • Μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή κάθε πλαισίου.
  • Ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η Eurobank έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κώδικας Δεοντολογίας

Σχεδιάζουμε πολιτικές και διαδικασίες που προάγουν τη δεοντολογία και τις βέλτιστες πρακτικές. Η Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου καθορίζει τα πρότυπα στα οποία βασίζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής της Eurobank. Ο Κώδικας αφορά όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου Eurobank και καθορίζει το πλαίσιο των αρχών, των κανόνων, της συμπεριφοράς και των αποφάσεων που πρέπει να ακολουθούν οι άνθρωποί μας κατά την επαγγελματική δραστηριότητά τους.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση παρακολουθεί την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, με σκοπό να εντοπίσει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, δωροδοκία, διαφθορά ή άλλες ασυνήθιστες συναλλαγές. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής και αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Επιτροπές και όργανα διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές, στις οποίες αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, και εγκρίνει τη σύνθεση και τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επιτροπές συστήνει και ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι οποίες τον βοηθούν στο έργο του, αναλαμβάνοντας κάποια από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με οδηγό το όραμά μας, τις αξίες μας και τα πρότυπα που υιοθετούμε. Είναι συλλογικά υπεύθυνο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Eurobank.

Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική μονάδα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Eurobank. O βασικός ρόλος της είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με την παροχή εύλογης διασφάλισης, υπό τη μορφή ανεξάρτητης γνώμης, ως προς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Eurobank.

Κάθε χρόνο, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναθέτει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας σε ελεγκτική εταιρεία. Με σκοπό τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, εφαρμόζουμε με συνέπεια πολιτική για την ανεξαρτησία των τακτικών εξωτερικών ελεγκτών και πολιτική σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθείται.

Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου

Η Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες μονάδες, και αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου για λειτουργικά θέματα και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για διοικητικά θέματα. Διασφαλίζει ότι η Eurobank και όλες οι θυγατρικές της συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης καθορίζει τα πρότυπα στα οποία βασίζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής.

Ασφάλεια δεδομένων και επιχειρηματική συνέχεια

Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν χρηματικές ζημίες, διακοπή δραστηριοτήτων ή παραβίαση δεδομένων, εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές και μηχανισμούς, και τους τηρούμε.

Διαχείριση κινδύνων

Κατανοούμε ότι η ανάληψη κινδύνων είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων μας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε εφαρμόσει επαρκείς μηχανισμούς για την έγκαιρη αναγνώριση και παρακολούθηση των κινδύνων αυτών και την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεών τους στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που υιοθετούμε ακολουθούν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Διασφάλιση δεδομένων και συναλλαγών πελατών

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξουμε τα δεδομένα των πελατών μας. Διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Με την εφαρμογή σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφαλείας και τεχνολογιών αιχμής, προστατεύουμε τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσα από τα συστήματα της Eurobank.

Δείτε πώς διασφαλίζουμε τις συναλλαγές σας.

Συνέχιση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Τα Σχέδια Συνέχισης Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων (ΣΣΕΔ) και τα Σχέδια Ανάκαμψης Συστημάτων (ΣΑΣ) περιγράφουν με ποιους τρόπους διαχειριζόμαστε τους λειτουργικούς κινδύνους που προκύπτουν από απρόβλεπτα περιστατικά ή ακραίες καταστάσεις.