Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Κανονιστική Συμμόρφωση της Eurobank ακολουθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Σκοπός της είναι να διασφαλισθεί ότι η Eurobank και όλες οι θυγατρικές της συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ανεξάρτητη λειτουργία

H Κανονιστική Συμμόρφωση λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρησιακές μονάδες που ελέγχει. Έχει απευθείας γραμμή αναφοράς στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η λειτουργία της και κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία της.

Συνολική διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης

Η Κανονιστική Συμμόρφωση υποστηρίζει την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης. Εποπτεύει και συντονίζει τη συμμόρφωση της Eurobank και όλων των θυγατρικών της με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες των Εποπτικών Αρχών, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες που έχουν υιοθετηθεί. Οι βασικές αρμοδιότητές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι:

  • Νέοι νόμοι και κανονισμοί – Ενημερώνει τη Διοίκηση της Eurobank για νέους νόμους και κανονισμούς και τη συμβουλεύει σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν.
  • Κίνδυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης – Παρακολουθεί το κανονιστικό πλαίσιο και διενεργεί αξιολόγηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με αυτό. Υποστηρίζει την Τράπεζα ώστε να παρακολουθεί, να εντοπίζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης. 
  • Κανονιστικό πλαίσιο – Διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι και οι μονάδες κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου Eurobank συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση της Eurobank.

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης διενεργεί τα παραπάνω κυρίως σε σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Υιοθετεί τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
  • Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων – Αναπτύσσει πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη χειραγώγηση της αγοράς και την αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις MiFID.
  • Προστασία καταναλωτή – Ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας του καταναλωτή. Εποπτεύει τον χειρισμό των παραπόνων που έχουν κοινοποιηθεί στις ρυθμιστικές αρχές.
  • Εποπτικές αρχές – Εποπτεύει την ανταπόκριση στα αιτήματα εποπτικών και άλλων αρχών έγκαιρα και έγκυρα. Συνεργάζεται μαζί τους για να διευκολύνει το έργο τους. Ελέγχει ότι όλες οι μονάδες της Eurobank τηρούν τις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες υποβολής στοιχείων. Ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου για τυχόν καθυστερήσεις και πρόστιμα.
  • Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) – Ελέγχει την ποιότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται στο ΤΕΚΕ, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.
  • Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής – Καταρτίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής. Ο Κώδικας ισχύει για όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου Eurobank και παρέχει το πλαίσιο αρχών, κανόνων, συμπεριφορών και αποφάσεων που το ανθρώπινο δυναμικό οφείλει να ακολουθεί κατά την επαγγελματική του ενασχόληση. Η Κανονιστική Συμμόρφωση παρακολουθεί την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς, δωροδοκίας ή άλλων ασυνήθιστων συναλλαγών.
  • Δήλωση για την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων – Καταρτίζει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, που συνοψίζεται στη Δήλωση για την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων (στα Αγγλικά). Η Δήλωση περιγράφει την πολιτική που ακολουθούμε για τον εντοπισμό και τη διαχείριση καταστάσεων που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Διαφανείς διαδικασίες

Εφαρμόζουμε τους κανόνες και τις αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι δημοσίως διαθέσιμα:

Υποβολή αναφοράς παράτυπης συμπεριφοράς

Η Eurobank ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της Eurobank, τις εταιρείες του Ομίλου Eurobank, καθώς και τους ενδιαφερόμενους τρίτους.

Οι αναφορές ή παρατηρήσεις αφορούν στην παραβίαση πολιτικών, διαδικασιών και της ισχύουσας νομοθεσίας, π.χ.:

κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία και διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, σύγκρουση συμφερόντων, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής ή/και τις πολιτικές της Eurobank ή οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της Eurobank, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των παραπάνω.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Eurobank ορίζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται. Επίσης παρακολουθεί συστηματικά ότι αυτές οι διαδικασίες εφαρμόζονται.

Το 2023 λάβαμε τη Bεβαίωση ISO 37002:2021 - Συστήματα διαχείρισης καταγγελιών - Οδηγίες.

Διαβάστε τη Δήλωση για την Πολιτική Αναφοράς Παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς.

Τρόποι επικοινωνίας για υποβολή αναφορών

email: ethicshotline@eurobank.gr
Tηλ.: +302144058990
Η γραμμή είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Πεσμαζόγλου 2-6
10559 Αθήνα