Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η εταιρική διακυβέρνηση της Eurobank διασφαλίζει ότι η Τράπεζα, ο Όμιλος και οι θυγατρικές του λειτουργούν με αξιοπιστία, υπεύθυνα, δίκαια και με διαφάνεια. Εφαρμόζουμε την ελληνική νομοθεσία, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Θωρακίζουμε τα έννομα συμφέροντα όλων όσοι συνδέονται με την Eurobank: οι μέτοχοι, οι πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό μας.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης αντανακλά τις αρχές μας:

Διαφάνεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Eurobank συγκροτείται και λειτουργεί έτσι ώστε να λαμβάνει τις αποφάσεις του με διαφάνεια, αξιοπιστία και συνέπεια.

Έγκαιρα και επαρκώς ενημερώνουμε τους μετόχους μας για την πορεία των εργασιών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank.

Ίση μεταχείριση

Μεταχειριζόμαστε ισότιμα και δίκαια όλους τους μετόχους, μεγάλους και μικρούς, και προστατεύουμε τα συμφέροντά τους. Τους ενημερώνουμε εγκαίρως και επαρκώς για την πορεία των εργασιών της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να αποτρέπουμε καταστάσεις που οδηγούν σε εσωτερική ή εξωτερική σύγκρουση συμφερόντων.

Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων

Στην εταιρική διακυβέρνησή μας οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες καθενός είναι σαφείς και διακριτές. Σε αυτό συμβάλλουν:

  • Η οργανωτική διάρθρωση της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank, που ορίζεται με σαφήνεια στο Καταστατικό μας.
  • Το Internal Governance Control Manual (εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 12/30.07.2003 Πράξη Διοίκησης και τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 29.03.2023).
  • Οι Κανονισμοί Εσωτερικής Διακυβέρνησης και η οργανωτική διάρθρωση των θυγατρικών του Ομίλου Eurobank.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα αρραγές πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. 

Ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος

Διαφυλάσσουμε την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών στην εταιρική διακυβέρνησή μας. Η Πολιτική για την Ανεξαρτησία των Εξωτερικών Ελεγκτών ορίζει τους κανόνες εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα με 3 απαράβατες αρχές:

  1. Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να ελέγχει τη δική του δουλειά.

  2. Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να ασκεί διοικητικό ρόλο.

  3. Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που απαγορεύονται από τον νόμο ή την Πολιτική της Τράπεζας Eurobank.

Η Πολιτική εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου του Ομίλου Eurobank στις 21 Νοεμβρίου 2007. Κάθε χρόνο την επαναξιολογούμε.

Βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε δραστηριότητα

Εφαρμόζουμε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησής μας με τον καλύτερο τρόπο σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Ο εξειδικευμένος τομέας Group Company Secretariat του Ομίλου:

  • Ορίζει το πλαίσιο διοίκησης, λειτουργίας και ελέγχου της Τράπεζας και των θυγατρικών του Ομίλου Eurobank.

  • Μεριμνά ώστε κάθε πλαίσιο να εφαρμόζεται σωστά.

  • Ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Η Eurobank έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Παλιότερες εκδόσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησής μας:

2020 | 20192018 | 2017 |  20162015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής ισχύει για όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου Eurobank και παρέχει το πλαίσιο αρχών, κανόνων, συμπεριφορών και αποφάσεων που το ανθρώπινο δυναμικό οφείλει να ακολουθεί κατά την επαγγελματική του ενασχόληση. Γι' αυτόν τον σκοπό εκπαιδεύουμε συνεχώς τους ανθρώπους μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής εγκρίνεται τελικά από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Καταστατικό ορίζει πώς συγκροτείται, τι αρμοδιότητες έχει και πώς λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank.

Η Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Διευθυντών καλύπτει το πλαίσιο αμοιβών και παροχών των μελών του ΔΣ και των ΓΔ της Eurobank σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, ο οποίος είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Σκοπός της Πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι οι αποδοχές είναι εύλογες και επαρκείς για τη διακράτηση και προσέλκυση μελών ΔΣ και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, που διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία, ώστε να αναπτύξουν και να εφαρμόζουν την επιχειρηματική στρατηγική της Eurobank και να εξασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την οικονομική πορεία της Τράπεζας, αποφεύγοντας την υπερβολική ανάληψη ρίσκου.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και τη συμμόρφωση του Ομίλου Eurobank με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.