Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank έχει θεσπίσει ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογη διασφάλιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών.
  • Αξιοπιστία και πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων καθώς και των καταστάσεων διοικητικής πληροφόρησης.
  • Συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Ο βασικός ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με την παροχή εύλογης διασφάλισης, υπό τη μορφή ανεξάρτητης γνώμης, ως προς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Eurobank και των θυγατρικών της.

Η απευθείας γραμμή αναφοράς στην Επιτροπή Ελέγχου ενδυναμώνει τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από μονάδες της Eurobank που έχουν επιχειρησιακές αρμοδιότητες, ενώ για διοικητικά θέματα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζει η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι βασισμένη στην αξιολόγηση κινδύνων (risk based). Εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για την κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων. Η αξιολόγηση των κινδύνων καλύπτει όλες τις μονάδες, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τα πληροφορικά συστήματα της Eurobank, και συνιστά τη βάση για την εκπόνηση του πλάνου ελέγχου, το οποίο οδηγεί στη διενέργεια των ελέγχων.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Eurobank ακολουθεί το Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA). Για τη διενέργεια ελέγχων έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Υποβολή αναφοράς παράτυπης συμπεριφοράς

Η Eurobank ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της Eurobank, τις εταιρείες του Ομίλου Eurobank, καθώς και τους ενδιαφερόμενους τρίτους.

Οι αναφορές ή παρατηρήσεις αφορούν την παραβίαση πολιτικών, διαδικασιών και της ισχύουσας νομοθεσίας, π.χ.:

κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία και διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, σύγκρουση συμφερόντων, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή/και τις πολιτικές της Eurobank ή οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της Eurobank, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των παραπάνω.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Eurobank ορίζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται. Επίσης παρακολουθεί συστηματικά ότι αυτές οι διαδικασίες εφαρμόζονται.

Τρόποι επικοινωνίας για υποβολή αναφορών

email: ethicshotline@eurobank.gr
Tηλ.: +302103704888

Eurobank Ergasias ΑΕ
Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου
Πεσμαζόγλου 2-6
10559 Αθήνα