Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική και συμβουλευτική μονάδα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Eurobank.

Ανεξαρτησία

O βασικός ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με την παροχή εύλογης διασφάλισης, υπό τη μορφή ανεξάρτητης γνώμης, ως προς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Eurobank.

Η απευθείας γραμμή αναφοράς στην Επιτροπή Ελέγχου ενδυναμώνει τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και κατοχυρώνει την ανεξαρτησία του. Ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί επίσης χωριστές συναντήσεις με την Επιτροπή Ελέγχου.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από μονάδες της Eurobank που έχουν επιχειρησιακές αρμοδιότητες, ενώ για διοικητικά θέματα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Διεθνή ελεγκτικά πρότυπα

Η μεθοδολογία που εφαρμόζει η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι βασισμένη στην αξιολόγηση κινδύνων (risk-based) και εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για την κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων.

Η αξιολόγηση των κινδύνων καλύπτει όλες τις μονάδες, τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήματα της Eurobank και συνιστά τη βάση της εκπόνησης του πλάνου ελέγχου που οδηγεί στη διενέργεια των ελέγχων.

Αποτελεσματική επικοινωνία

Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται στις εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διανέμονται στη Διοίκηση, στην Επιτροπή Ελέγχου και στους εξωτερικούς ελεγκτές.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει θεσπίσει περιοδικές τακτικές συναντήσεις με την Ανώτερη Διοίκηση προκειμένου να συζητηθούν τα ευρήματα των ελέγχων και η πρόοδος που έχει σημειωθεί για την επίλυσή τους και εκπονεί τριμηνιαίες εκθέσεις προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και σώματα ελεγκτών, όπως:

  • Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW, πιστοποίηση ACA)
  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
  • The Institute of Internal Auditors (πιστοποίηση CIA)
  • Information Systems Audit and Control Association (πιστοποίηση CISA)

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ακολουθεί τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.