Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Υποβάλλω αίτηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζετε για την επιχείρησή σας και τους νόμιμους εκπροσώπους της για να αποκτήσετε τα νέα δάνεια, που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες βιβλίων

Για να υποβάλετε την αίτησή σας για δάνειο με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth» της ΕΑΤ, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Αντίγραφο αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
 4. Business Plan.
 5. Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων.
 6. Πρόσφατο – εντός τριμήνου – Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
 7. Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜμΕ της επιχείρησής σας.
 8. Γενική υπεύθυνη δήλωση.
 9. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.
 10. Υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη ή μη επιχειρηματικού δανείου από διαφορετικά προγράμματα της ΕΑΤ (για τα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων).
 11. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη υλοποίηση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση, πριν από την υποβολή της αίτησης προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα (για τα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια).
 12. Υπεύθυνη δήλωση μη αναχρηματοδότησης (για τα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων).
 13. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 14. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΕΦΚΑ για τους εργαζομένους που απασχολεί η επιχείρησή σας ή σε περίπτωση που η επιχείρησή σας είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).

Επιπλέον δικαιολογητικά για απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
 • Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 • Ισοζύγιο δευτεροβάθμιας ανάλυσης κλεισίματος εντός τριετίας.
 • Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 • Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2022 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Αποκτήστε δάνειο με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund»

Για να αποκτήσετε δάνειο με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» της ΕΑΤ, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ www.hdb.gr. Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας.

Λαμβάνετε επιστολή από την Eurobank μέσα από την πλατφόρμα KYC για τη θετική πρόθεση αξιολόγησης της αίτησής σας.

Στη συνέχεια, κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, τον οποίο εκτυπώνετε.

Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.