Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Συστηματικός εσωτερικοποιητής ή SI είναι μια επιχείρηση επενδύσεων η οποία διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά, συστηματικά και σε σημαντικό βαθμό, όταν εκτελεί εντολές πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, χωρίς να λειτουργεί πολυμερές σύστημα.

O συχνός και συστηματικός χαρακτήρας μετράται με τον αριθμό των συναλλαγών στο χρηματοπιστωτικό μέσο που συνάπτονται από την επιχείρηση επενδύσεων εκτός τόπου διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό όταν εκτελεί εντολές πελατών. O σημαντικός βαθμός μετράται είτε βάσει του μεγέθους των συναλλαγών που συνάπτονται εκτός τόπου διαπραγμάτευσης από την επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση με τις συνολικές συναλλαγές της επιχείρησης επενδύσεων σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο είτε βάσει του μεγέθους των συναλλαγών που συνάπτονται εκτός τόπου διαπραγμάτευσης από την επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση με τις συνολικές συναλλαγές στην Ένωση σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο.

Ο χαρακτηρισμός ως συστηματικού εσωτερικοποιητή ισχύει μόνο όταν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, τόσο ο συχνός και συστηματικός χαρακτήρας, όσο και ο σημαντικός βαθμός, ή όταν μια επιχείρηση επενδύσεων επιλέγει να δραστηριοποιηθεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής.

Σύμφωνα με τη MiFID II, o συστηματικός εσωτερικοποιητής έχει υποχρεώσεις προ-συναλλακτικής διαφάνειας και υποβολής αναφορών (μετα-συναλλακτικής διαφάνειας).

Η Eurobank ως συστηματικός εσωτερικοποιητής

H Eurobank λειτουργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής για τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου.

Για την εκπλήρωση των προ-συναλλακτικών και μετα-συναλλακτικών υποχρεώσεων διαφάνειας χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του Εγκεκριμένου Μηχανισμού Δημοσιοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ - Approved Publication Arrangement – APA) και του Εγκεκριμένου Μηχανισμού Γνωστοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. – ARM) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H Eurobank θα εξετάζει τα κριτήρια που ανακοινώνονται εκάστοτε από την ESMA προκειμένου να διαπιστώνεται για ποια κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων πληροί τις προδιαγραφές για τον χαρακτηρισμό της ως συστηματικού εσωτερικοποιητή. Στην περίπτωση που για καμία κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου δεν πληρούνται τα κριτήρια, θα εξετάζει την παραμονή της ως SI σε προαιρετική βάση.