Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ρήτρα μη ευθύνης

Από 1.1.2018 ισχύει ο νέος Κανονισμός της ΕΕ με αριθ. 1286/2014  σχετικά με τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (εφεξής "ΕΒΠ") που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (εφεξής "Κανονισμός PRIIPs”). Ο στόχος του Κανονισμού PRIIPs είναι να ενισχυθεί η προστασία των ιδιωτών επενδυτών με τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων για τη διαφάνεια στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά των PRIIPs. Ειδικότερα ο Κανονισμός PRIIPs θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για τα ΕΒΠ με εναρμονισμένη μορφή και περιεχόμενο, το οποίο θα επιτρέπει στους ιδιώτες επενδυτές να συγκρίνουν μεταξύ τους διάφορα προϊόντα PRIIPs και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά τους πριν τη λήψη της επενδυτικής τους απόφασης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα για να μεταφορτώσετε, πριν από την κατάρτιση συναλλαγής και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσετε ως αρχεία PDF, να τα εκτυπώσετε ή να τα στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα ΕΒΠ που σχετίζονται με τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία η Eurobank έχει κατασκευάσει:

  • Προϊόντα επί συναλλάγματος (FX)
  • Προϊόντα επί επιτοκίων (Rates)
  • Σύνθετα επενδυτικά προϊόντα και Σύνθετες καταθέσεις (Structured) 

Τα άνω ΕΒΠ έχουν βασισθεί  σε γενικές παραδοχές και ειδικότερα περιγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, τους κινδύνους, τις ενδεχόμενες αποδόσεις και τις χρεώσεις που σχετίζονται με αυτά, ενδέχεται δε να διαφοροποιούνται επουσιωδώς σε σχέση με τους ακριβείς όρους του προϊόντος  στο οποίο εσείς επενδύετε.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε το ΕΒΠ που σας αφορά, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Global Markets της Eurobank στα τηλέφωνα 210 3718999 & 210 3718754 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις GlobalMarketsCorporateSalesDesk@eurobank.gr & GlobalMarketsRetailSalesDesk@eurobank.gr.

Αυτός ο δικτυακός τόπος, το περιεχόμενό του και οι πληροφορίες που περιέχονται στα ανωτέρω ΕΒΠ δεν συνιστούν, ούτε μπορούν να εκληφθούν ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για να προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη, να συνάψετε σύμβαση, να αγοράσετε ή να πουλήσετε τα προϊόντα ή να λάβετε επενδυτικές συμβουλές από την Eurobank.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να σας προσφέρουμε οποιαδήποτε υπηρεσία είναι να συνάψουμε σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν θέλετε να συνεργαστείτε με την Τράπεζά μας, ελάτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα ή Επιχειρηματική Μονάδα της Eurobank. Εκεί θα σας δώσουμε πλήρη, ακριβή και ορθή ενημέρωση.

Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν από τη φύση τους κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης. Είναι πιθανόν κάποιες επενδύσεις να είναι ακατάλληλες για τους δικούς σας επενδυτικούς στόχους, τις ανάγκες σας και την οικονομική σας κατάσταση. Για να αξιολογήσετε συγκεκριμένα προϊόντα και τους κινδύνους που συνεπάγεται η επένδυση σε αυτά πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες επενδυτικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και υποστήριξη σε επαγγελματικά, νομικά, φορολογικά ή άλλου είδους θέματα.

Τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν μελλοντικές αποδόσεις. 

ΑΠΟΔΟΧΗ και συνέχεια