Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η αποτελεσματικότητα στις καθημερινές λειτουργίες μας εδραιώνει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και των πελατών μας απέναντι στην Eurobank. Δείτε ποιος είναι ο ρόλος και οι δεξιότητες των εργαζομένων μας στις οικογένειες σταδιοδρομίας της αποτελεσματικής λειτουργίας.
   
Διαχείριση κινδύνων και πιστωτική ανάλυση

Διαχείριση κινδύνων και πιστωτική ανάλυση

Οι εργαζόμενοί μας λαμβάνουν μέτρα για να θωρακίζουν την Eurobank από τους κινδύνους των αγορών, τους πιστωτικούς κινδύνους και τους λειτουργικούς κινδύνους.
Διαχείριση κινδύνων και πιστωτική ανάλυση
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Οι εργαζόμενοί μας είναι υπεύθυνοι για το μέλλον, την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της Eurobank. Στηρίζουν και αναπτύσσουν το σημαντικότερο κεφάλαιό μας: τους ανθρώπους μας.
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Οικονομική ανάλυση και αναφορές

Οικονομική ανάλυση και αναφορές

Οι εργαζόμενοί μας αναλύουν τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου Eurobank. Με οδηγό τα συμπεράσματά τους, βάζουμε σε προτεραιότητα τα επόμενα βήματά μας.
Οικονομική ανάλυση και αναφορές
Λογιστική και φορολογία

Λογιστική και φορολογία

Οι εργαζόμενοί μας διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή μας με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά και φορολογικά πρότυπα.
Λογιστική και φορολογία
Ελεγκτική

Ελεγκτική

Οι εργαζόμενοί μας σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές και τη στρατηγική μας. Προστατεύουν τα συμφέροντα της Eurobank και διαφυλάσσουν την αξιοπιστία μας.
Ελεγκτική
Νομικές υπηρεσίες

Νομικές υπηρεσίες

Οι εργαζόμενοί μας παρακολουθούν με συνέπεια το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ελέγχουν την εφαρμογή του και διασφαλίζουν τη διαφάνεια σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας.
Νομικές υπηρεσίες
Διαχείριση εργασιών και λειτουργιών

Διαχείριση εργασιών και λειτουργιών

Οι εργαζόμενοί μας υλοποιούν εργασίες για όλες τις λειτουργίες. Με κατάλληλους χειρισμούς στηρίζουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων της Eurobank.
Διαχείριση εργασιών και λειτουργιών