Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στην οικονομική ανάλυση των στοιχείων του Ομίλου Eurobank αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα και καταρτίζουμε τις οικονομικές αναφορές και προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτές, σχεδιάζουμε τον προϋπολογισμό και τα οργανωτικά σχέδια της Eurobank.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας μεριμνούν για την ακριβή αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου Eurobank. Συντονίζουν και παρακολουθούν τη διαχείριση του προϋπολογισμού του.

Προετοιμάζουν και παρουσιάζουν αναφορές για τις οικονομικές εξελίξεις. Καταρτίζουν οικονομικές προβλέψεις. Διενεργούν μακροπρόθεσμες οικονομικές μελέτες και μελέτες προσδιορισμού και μείωσης κόστους.

Βασικές δεξιότητες

Τα στελέχη μας παρακολουθούν τα οικονομικά δεδομένα και τις καταστάσεις του Ομίλου Eurobank. Αξιοποιούν τις σύγχρονες εφαρμογές για να αναλύσουν τα στοιχεία και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Επικοινωνούν με τα υπόλοιπα τμήματα για διευκρινίσεις και προτάσεις βελτίωσης. Καταρτίζουν προϋπολογισμούς και αναφορές και παρακολουθούν την εξέλιξή τους.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον τομέα οικονομικής ανάλυσης και αναφορών της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους συντελούμε στην αποτελεσματική λειτουργία της Eurobank.