Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στη λογιστική και τη φορολογία ακολουθούμε την ελληνική και διεθνή νομοθεσία και την εσωτερική πολιτική της Eurobank. Διαμορφώνουμε και εφαρμόζουμε την εταιρική φορολογική πολιτική.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Στον τομέα της λογιστικής οι εργαζόμενοί μας συντάσσουν και αναλύουν οικονομικά στοιχεία όπως ισοζύγια, ισολογισμούς, λογαριασμούς κόστους κ.λπ. Ακολουθούν τη λογιστική πολιτική της Eurobank για να προετοιμάσουν τις σχετικές καταστάσεις και αναφορές προς τις ελεγκτικές αρχές.

Στον τομέα της φορολογίας προετοιμάζουν τους υπολογισμούς των φόρων και των επιστροφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Eurobank και της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εσωτερική φορολογική πολιτική.

Βασικές δεξιότητες

Τα στελέχη μας γνωρίζουν και κατανοούν το λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον. Είναι σε θέση να αναλύουν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά οικονομικά δεδομένα και να διαμορφώνουν τα συμπεράσματά τους. Έτσι, συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή και την αξιοποίηση των πόρων εντός και εκτός της Eurobank.

Για το έργο τους αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και τις εφαρμογές της Eurobank. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εσωτερικούς πελάτες τους και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Διακρίνονται για τον προγραμματισμό και την οργάνωσή τους.

Γνωρίζουν και ακολουθούν τη σχετική νομοθεσία και τις διάφορες νομικές πρακτικές. Καταρτίζουν προϋπολογισμούς, προετοιμάζουν προβλέψεις και εκδίδουν αναφορές.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον τομέα λογιστικής και φορολογίας της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους συντελούμε στην αποτελεσματική λειτουργία της Eurobank.