Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στην ελεγκτική διασφαλίζουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ακολουθούν τη στρατηγική και τις πολιτικές της Eurobank. Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τις διαδικασίες εσωτερικού και οικονομικού ελέγχου. Προστατεύουμε τα συμφέροντα της Eurobank από περιστατικά απάτης.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας στην ελεγκτική επιβλέπουν τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και συμμετέχουν σε αυτές. Επιθεωρούν τα συστήματα και προλαμβάνουν περιστατικά απάτης. Συμβουλεύουν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών της Eurobank σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Βασικές δεξιότητες

Για να παρακολουθούν τις διαδικασίες και να προτείνουν λύσεις, οι εργαζόμενοί μας στον τομέα της ελεγκτικής διαθέτουν γνώσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Αναλύουν τα οικονομικά στοιχεία και λαμβάνουν μέτρα διαχείρισης των κινδύνων.

Για το έργο τους συντάσσουν αναφορές και αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Επικοινωνούν αποτελεσματικά και συμβουλεύουν τις υπόλοιπες διευθύνσεις του Ομίλου. Διακρίνονται για την ελεγκτική τους ικανότητα, τη μεθοδικότητα, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή τους.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ελεγκτική της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους συντελούμε στην αποτελεσματική λειτουργία της Eurobank.