Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων συστήνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 42/30.05.2014. Η Επιτροπή καθορίζει τη στρατηγική για τη διαχείριση και παρακολούθηση των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση ή δεν εξυπηρετούνται. Έτσι διασφαλίζει ανεξαρτησία από τις επιχειρηματικές μονάδες και συμμόρφωση με την Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής.

Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις σχετικές επιτροπές για τα αποτελέσματα του έργου της τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο.

Εκλογή και θητεία Μελών

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων αποτελείται από τουλάχιστον 2 Μέλη, που ορίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.

Τα Μέλη της Επιτροπής είναι ανώτατα στελέχη με γνώσεις και πείρα στη διαχείριση προβληματικών δανείων και τη διαχείριση κινδύνων.