Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 μετά από πρόταση ανεξάρτητου σύμβουλου σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης της Eurobank.

Ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Η Εκτελεστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων επιβλέπει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Eurobank.

Διασφαλίζει ότι η Επιτροπή Κινδύνων αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη της τους σημαντικούς κινδύνους. Ελέγχει την επάρκεια των πολιτικών και των διαδικασιών που ισχύουν, ώστε να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους και να συμμορφωνόμαστε με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Εκλογή και θητεία Μελών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ορίζει τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.