Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Αποδοχών αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται η απόδοσή της.

Ο ρόλος της Επιτροπής Αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει την Επιτροπή Αποδοχών υπεύθυνη για:

  • Πολιτική Αποδοχών – Ενημερώνει και στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με εξειδικευμένες και ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό, την αναθεώρηση, την ανασκόπηση και την εφαρμογή της στον Όμιλο Eurobank. Επιπλέον, συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα κίνητρα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση κινδύνων, κεφαλαίων και ρευστότητας.
  • Ευθυγράμμιση αμοιβών – Διασφαλίζει ότι οι αμοιβές του προσωπικού είναι ανάλογες με τους κινδύνους που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται η Eurobank. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι υπάρχει ευθυγράμμιση αμοιβών μεταξύ της Eurobank και των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου.
  • Πιστωτικά ανοίγματα στελεχών – Εγκρίνει ή προτείνει να εγκριθούν τα πιστωτικά ανοίγματα των ανώτατων στελεχών της Διοίκησης.

Η Επιτροπή Αποδοχών συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο.

Εκλογή και θητεία μελών

Η Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από μέλη που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σημερινή Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από:

  • 4 Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
  • 2 Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το ΤΧΣ έχει ορίσει τον Παρατηρητή του στην Επιτροπή Αποδοχών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (RFA).

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια συνολικά.