Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (EUR)

GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (EUR)

2,35% 
απόδοση 3 ετών (29.03.2024)
Χαμηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Μεσοπρόθεσμη
επένδυση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (EUR) επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς στην Ελλάδα. Στοχεύει στη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου και την παροχή αντίστοιχης απόδοσης με τη χρηματαγορά.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.