Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

59,11%
απόδοση 3 ετών (29.12.2023)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.