Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού

GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού

21,63%
απόδοση 1 έτους (29.03.2024)
27,20%
απόδοση 3 ετών (29.03.2024)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.