Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Target Maturity VII Ομολογιακό

GF Target Maturity VII Ομολογιακό

Αγορά και διακράτηση

ως επενδυτική στρατηγική

Έως 3,00% η επιδιωκόμενη
ετήσια διανομή μερίσματος
5ετής

επενδυτικός ορίζοντας

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Target Maturity VΙΙ Ομολογιακό απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος (σειρά μεριδίων Eurobank DIS), αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Επιδιώκεται ετήσια διανομή μερίσματος έως 3% για καθένα από τα επόμενα 5 έτη. Έχει προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 5 ετών και λήγει το αργότερο έως 31.03.2029. Η περίοδος συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο έληξε στις 15.03.2024.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.