Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού

GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού

Αγορά και διακράτηση
ως επενδυτική στρατηγική
Έως 2% η 1η ετήσια
επιδιωκόμενη διανομή μερίσματος
5ετής
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Για το 2023 επιδιώκει τη διανομή μερίσματος έως 2%. Έχει προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 5 ετών και λήγει το αργότερο έως 23.09.2027. Η περίοδος συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο έληξε στις 23.09.2022.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.