Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Target Maturity III Ομολογιακό

GF Target Maturity III Ομολογιακό

Αγορά και διακράτηση
ως επενδυτική στρατηγική
Έως 3,10% η 1η ετήσια
επιδιωκόμενη διανομή μερίσματος
5ετής
επενδυτικός ορίζοντας

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Target Maturity III απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Για το 2023 επιδιώκει τη διανομή μερίσματος έως 3,10%. Έχει προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 5 ετών και λήγει το αργότερο έως 28.04.2028. Η περίοδος συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο έληξε στις 17.03.2023.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.