Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό

GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό

MORNINGSTAR 3 star
12,28%
απόδοση 3 ετών (29.12.2023)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο με ευρύ γεωγραφικό προσανατολισμό και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.